Holstebro Kommune

Træning

subpage-img

Formålet med træning er, at du kan generhverve eller vedligeholde dit funktions- og færdighedsniveau, så du har mulighed for at leve en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt, ud fra de ønsker og muligheder, du har.

Hvem kan få træning?

Du kan få træning hvis:

 • du i henhold til en genoptræningsplan fra sygehuset har behov for ambulant genoptræning
 • dit funktions- og færdighedsniveau pludseligt er nedsat, f. eks. efter en ulykke eller ved sygdom, hvor du ikke har været i kontakt med sygehuset
 • dit funktions- og færdighedsniveau over længere tid er faldet pga. svækkelse eller kronisk, fremadskridende sygdom

For at kunne modtage et træningstilbud skal du være lægeligt udredt med hensyn til diagnose og prognose, ligesom det fagligt skal vurderes, at du vil kunne få et godt udbytte af træningen.
 

Leverandører af træningen

Ergoterapeuter og/eller fysioterapeuter, ansat i Center for Træning.

Hvad består træningen af

Målrettet og tidsbegrænset genoptræning eller vedligeholdelsestræning, der tilrettelægges ud fra dine individuelle behov.

Træningen kan foregå i dit eget hjem, i Center for Trænings lokaler, enten tilrettelagt som individuel træning eller som holdtræning.

Den fysioterapeutiske træning kan indeholde grundtræning som træning af:

 • styrke
 • udholdenhed/kondition
 • bevægelighed
 • balance og koordination

Den ergoterapeutiske træning kan omhandle fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktioner som:

 • strukturering
 • organisering
 • tilrettelæggelse af daglige gøremål
 • tale, læsning og regning
 • problemløsning i forbindelse med de daglige gøremål, handlinger og færdigheder
 • skabe og fastholde sociale relationer
 • motivation 

Træningen tager udgangspunkt i dine hverdagsaktiviteter som eksempelvis:

 • at komme tilbage til job
 • at spise og drikke
 • at bade
 • at vaske sig
 • at pleje kroppen
 • at klæde sig på
 • toiletbesøg
 • at færdes i boligen
 • indkøb
 • at lave mad
 • at gøre rent
 • at vaske tøj
 • at benytte kollektive transportmidler
 • forflytninger
 • forebyggelse af fald i funktionsevnen
 • sikring af sammenhæng i hverdagen

I træningen indgår endvidere råd og vejledning i forbindelse med:

 • sundhedsfremme og forebyggelse
 • kriser
 • ergonomi
 • fritidsaktiviteter og hvordan du kan fortsætte træningen efter forløbet i Center for Træning

Træningen er rettet mod dine behov, men i træningen indgår også råd og vejledning i forhold til dine pårørende.

 

Henvendelse og visitation

Enhver kan søge om træningen og har du en genoptræningsplan med fra sygehuset er du umiddelbart berettiget til træningen. Har du ikke genoptræningsplan tilbydes en visitationssamtale af en ergoterapeut eller fysioterapeut, hvorunder det afklares, om du er berettiget til træningen.

Der foretages i forbindelse med træningen relevante undersøgelser og tests, ligesom der i fællesskab med dig udarbejdes en handleplan indeholdende målbare mål for træningen.

Henvendelse ved ansøgning om træning sker ved kontakt til Center for Træning. Du bedes venligst have udfyldt henvendelsesskemaet.

 

Ventetid

Du kan forvente at træningen igangsættes i løbet af 14 dage.

Der kan dog, fra Sygehuset, være ordineret en venteperiode inden genoptræningen må påbegyndes. 

 

Selvbetjening

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Center for Træning og Sundhedsfremme

Thorsvej 65 - 69
7500 Holstebro

rehabilitering@holstebro.dk
Tlf.: 9611 4800