Holstebro Kommune

Tvis Mølle Naturlaboratorium

I Holstebro Kommune har vi tradition for at gå nye veje. Med udviklingen af Tvis Mølle Naturlaboratorium går vi også nye veje. Vi ønsker, at Naturlaboratoriet bliver fremtidens centrum for formidling af samspillet mellem natur, miljø, kultur og mennesker.

Her kan du læse nyhedsbreve vedr. Tvis Mølle Naturlaboratorium
 

Nyhedsbreve 05-01-2017

 

Mennesker i naturen – naturen i mennesker

Hvordan påvirker mennesker naturen, klimaet og miljøet. Og hvordan påvirker naturen os? Tvis Mølle Naturlaboratorium udfordrer din viden og skaber spændende oplevelser med mennesker, kultur og natur. 

I området omkring Tvis Mølle ejer Holstebro Kommune ca. 126 ha. natur. Landskabet er præget af vandet fra Tvis Å, Storå og Vandkraftsøen. Det varierede landskab består af både skov, eng, ådal, hede og overdrev. Her er kulturhistoriske spor i landskabet efter Tvis Kloster, teglbrænding og mergelgravning. I området ved Tvis Mølle mærker man således historiens vingesus i både naturen og kulturen. Derfor er det en perfekt placering for et naturlaboratorium.

Tvis Mølle Naturlaboratorium

I Holstebro Kommune har vi tradition for at gå nye veje. Med udviklingen af Tvis Mølle Naturlaboratorium går vi også nye veje. Vi ønsker, at Naturlaboratoriet bliver fremtidens centrum for formidling af samspillet mellem natur, miljø, kultur og mennesker. 

Formålet er at formidle, hvordan vi påvirker miljøet, og hvordan naturen påvirker os. At give den besøgende en dybere forståelse af, at vores natur har formet vores kulturarv og skabt rammerne for, hvorfor vores (lokal)samfund ser ud, som det gør. Naturlaboratoriet skal også give de besøgende indblik i, hvordan menneskers adfærd og samfundets udvikling er med til at påvirke naturen. Derfor er et af de lærings- og oplevelsesmæssige omdrejningspunkter beskyttelse og benyttelse af naturen. 

Tvis Mølle sø
 

Fire temaer

Tvis Mølle Naturlaboratorium er centreret om fire temaer:
 

  • Vand: For at skabe forståelse for havets og Storås betydning og viden om vandkredsløbet, fødevareproduktion og udfordringer i forhold til oversvømmelser m.v.
  • Naturvidenskab: For at skabe interesse for og viden, der kan bidrage til udviklingen af potentialer inden for naturvidenskabelige discipliner.
  • Kulturarv: For at fortælle om de geologiske og kulturelle påvirkninger og deres betydning for Holstebro og omegns udvikling før, nu og i fremtiden.
  • Sundhed: For at styrke brugernes fysiske og mentale sundhed gennem aktiviteter med leg, bevægelse, fordybelse og meditation

Tvis Mølle Formidling
 

Brugerne

Naturlaboratoriet er for mennesker i alle aldre. Her lærer man gennem leg, fysiske aktiviteter, sanseindtryk og fordybelse om natur, teknologi, kultur og sundhed.

Foruden børn, deres forældre og elever på ungdomsuddannelserne bliver Tvis Mølle Naturlaboratorium et sted for motionister, aktive seniorer, foreninger, turister og borgere i kommunale rehabiliteringsforløb. 

Gående, løbende, kørestolsbrugere og andre med særlige udfordringer – alle er velkomne. Det gælder også erhvervslivet, som kan bruge laboratoriet til innovation og udvikling og som nye rammer for møder m.v.

Området ligger bynært, dvs. i gå- og cykelafstand for borgerne i Holstebro by, Tvis, Mejrup, Mejdal og Halgård, men tænkes at blive et attraktivt udflugtsområde for borgere og foreninger i hele Holstebro Kommune. 

Holstebro Kommune har afsat knap 5 mio. kr. til at etablere Tvis Mølle Naturlaboratorium. Målet er dog, at der udvikles et ambitiøst naturlaboratorium, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes med et samlet budget på knap 22 mio. kr.

Borgerne har indflydelse

Mange aktive borgere fra forskellige interesseområder er med til at præge indholdet og mulighederne i det kommende Tvis Mølle Naturcenter.

Mandag d. 13. april, blev der afholdt den 3. workshop for arbejdsgrupper af borgere, med fokus på at afslutte ide-udviklingsfasen.

Der er nu masser af ideer som skal inddrages i området på Tvis Møllevej 15, og de nære naturområder som Holstebro Kommune har besluttet skal bruges til naturcentret.

Næste skridt bliver at få lavet projektansøgninger til relevante fonde, etc. som det håbes vil være med til at støtte etableringen af Tvis Mølle Naturcenter.

Holstebro Kommunes nye naturcenter, Tvis Mølle Naturcenter, vil blive et omdrejningspunkt for kommunens borgere. Medborgerskab og lokal opbakning er vigtige forudsætninger for, at området bliver en succes. For at sikre dette, er borgerne i Holstebro Kommune inviteret til at komme med deres idéer, ønsker og behov, i forbindelse med udviklingen af området. Derudover er der etableret en styregruppe af lokale ressourcepersoner, samt en bredt forankret kommunal projektgruppe. 

Inddragelsen af borgere og andre relevante interessenter i udviklingsprocessen sker ud fra den betragtning, at naturcentret derved får det bedst mulige afsæt for at imødekomme ønsker og behov, samt at der gennem processen sker lokal forankring og opbakning til naturcentrets muligheder. 

Holstebro Kommunes naturcenter ved Tvis Mølle kan blive et center, hvor natur, kultur, historie og mennesker er i centrum. Tvis Mølle Naturcenter er tænkt som et sted, der kan anvendes af alle og har brede og inddragende formål. Tvis Mølle Naturcenter kan, med bidrag fra borgerne, blive et rekreativt sted, hvor der både er mulighed for rehabilitering i forbindelse med sygdom, naturformidling til eksempelvis børn og unge i skoler og daginstitutioner og et udflugts- og aktivitetssted for borgere, turister og andre naturinteresserede.
 

Borgernes ideer

På borgermødet den 1. juni 2014, som blev afholdt i det område ved Tvis Mølle, der skal danne rammen om Tvis Mølle Naturcenter, kom borgere og foreninger med en lang række forslag, idéer og ønsker til hvad naturcentret skal kunne og hvad området skal give mulighed for på baggrund af de faciliteter der skal være i området. På baggrund heraf er udarbejdet et hæfte, der samler de indkomne ønsker og forslag. I den videre proces skal disse kvalificeres og udvikles og der skal tages stilling til hvilke idéer der bliver en del af Tvis Mølle Naturcenter.

Interesserede borgere og foreninger er blevet inddraget i denne proces ved at deltage i nogle arbejdsgrupper der skal komme med deres forslag til form og indhold af det kommende naturcenter. Onsdag den 26. november 2014 fremlage grupper det foreløbige resultat af gruppernes arbejde. Præsentationerne der blev brugt ved fremlæggelsen kan ses under ”Læs mere”.

 

Borgernes idéer former indhold i nyt naturcenter og naturområde

Søndag den 1. juni 2015 lød startskuddet til en ny udvikling i Holstebro Kommune. Udviklingen af naturområdet ved Tvis Mølle, der efter planen også skal rumme Tvis Mølle Naturcenter, sattes i gang og det er borgernes idéer, ønsker og behov, der danner fundamentet for fremtiden. 

Alle borgere i Holstebro Kommune var inviteret til at deltage i idé- og inspirationsdagen på Tvis Møllevej 15, 7500 Holstebro mellem kl. 13.00-16.00.

På dagen var der repræsentanter fra Holstebro Kommune og en række foreninger, som borgerne kan sparre med om udvikling af deres idéer. 

Formålet med dagen er at få borgernes, foreningers og organisationers indspil til hvad og hvordan det fremtidige Naturcenter skal indrettes og fungere. Formålet er også at få klarlagt idéer og ønsker til hvilke aktiviteter, der skal være mulighed for i området og hvad der kræves, for at de kan blive til virkelighed.

Området, hvor naturcentret skal placeres, er blandt andet valgt ud fra, at det inden for forholdsvis kort afstand byder på meget varieret natur, herunder skov, søer, å, mose, eng og overdrev, samt interessant kulturhistorie i form af blandt andet Tvis Mølle Kloster. Der er således mulighed for mange forskellige aktiviteter og en meget bred naturformidling. 

Medborgerskab og lokal opbakning er vigtige forudsætninger for, at området og naturcentret bliver en succes. Det er netop med dette for øje, at Holstebro Kommune har inviteret borgerne til at komme med deres idéer, ønsker og behov, i forbindelse med udviklingen af området. Holstebro Kommune tager således udgangspunkt i borgernes idéer, så der skabes det bedst mulige afsæt for at realisere et område og et naturcenter, som tilfredsstiller borgernes, foreningers og organisationers behov. 

”Vores ønske er at få rigtig mange idéer fra borgere i hele Holstebro Kommune, så vi sammen kan udvikle et naturområde og naturcenter, der i videst mulig omfang er et resultat af borgernes ønsker. Naturcentret og området omkring, er tænkt som et område, der skal kunne bruges aktivt af borgere, foreninger og organisationer fra hele Holstebro Kommune, så vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi den 1. juni.” udtaler natur- og miljøchef Flemming Lehbert Sørensen.