Holstebro Kommune

Vådområdeprojekter

subpage-img

Som en del af de statslige vandplaner, indgår Holstebro Kommune i fælleskommunale samarbejder om at reducere kvælstofbelastningen i Nissum Fjord og Limfjorden, samt fosforbelastningen til Stubbergård Sø og Flyndersø. Dette gøres bl.a. ved at etablere eller retablere vådområder.

To kvælstof- og et fosforprojekt er allerede gennemført.

Alle projekter gennemføres af Holstebro Kommune med faglig bistand fra eksterne rådgivere. Projekterne baseres på frivillighed og samarbejde med berørte lodsejere. Opgaven med lodsejerforhandling om erstatning eller erstatningsjord, varetages af FødevareErhverv.
 

Projekternes lokalitet

Du kan se, hvor vådområderne ligger ved at klikke på kortet.

Her kan du se, hvor vådområderne ligger ved at klikke på kortet.  
 

Projektoversigt

I skemaet herunder kan du de vigtigste informationer over alle projekterne. Skemaet åbner som pdf-fil i et separat vindue, hvis du klikker på det.

Oversigt over projekter
 

Vådområde Felsted Kog

Anlægsarbejdet er nu afsluttet

Projektet er beliggende ved Felsted Kog mellem Vemb og Ulfborg.
Projektet er beliggende ved Felsted Kog mellem Vemb og Ulfborg.

Vådområde Felsted Kog blev etableret i perioden august til november 2015. Projektet blev gennemført af Holstebro Kommune, som en del af de statslige vandplaner og udgør en vigtig del af indsatsen for at reducere kvælstofbelastningen af Nissum Fjord.

Vådområdet omfatter ca. 180 ha, der tidligere hovedsageligt var landbrugsarealer og projektet vil årligt formindske kvælstofbelastningen af Felsted Kog og Nissum Fjord med 32 tons.

Detailkort med projektområde og de primære arbejder
Detailkort med projektområde og de primære arbejder

Projektet i hovedtræk:

 • Vådområdet etableres ved at afbryde forbindelsen til ”Felsted Kog Landvindingslags” pumpestation ved Kytterup Havn. Den har af hensyn til landbrugsmæssige interesser hidtil været benyttet til at afvande området til mindst en meter under terræn.
   
 • Fremover vil vandafledningen fra vådområdet ske via et nyt naturligt udløb nord for Kytterup Havn.
   
 • For at hindre grundvandshævning og oversvømmelse på arealer beliggende ved Kytterupvej syd for projektområdet er der opbygget et næsten 2 km langt dige og etableret en ny pumpestation til afvanding af arealerne.
   
 • Nørgård Bæk har hidtil løbet gennem landvindingslaget og haft sit udløb til Felsted Kog via pumpestationen. Det omlægges så vandet ledes ind i vådområdet nord for det nye dige.
   
 • For at optimere kvælstoffjernelsen bliver der indtaget vand fra Storå, når vandstanden i åen overstiger kote 0,0 m.
   
 • Kanaler og dræn i området sættes ud af kraft.
   

Her kan du se fotos fra projektet Felsted Kog

Sidst nye fotos er fra 12. november 2015.

 Vådområdet har hidtil været en del af Felsted Kog Landvindingslag og har været afvandet via dræn, kanaler og en pumpe.
Vådområdet har hidtil været en del af Felsted Kog Landvindingslag og har været afvandet via dræn, kanaler og en pumpe. Foto: Niels Riis, NaturRådgivningen A/S.

Vådområdet har hidtil været en del af Felsted Kog Landvindingslag og har været afvandet via dræn, kanaler og en pumpe.
20. august 2015. Billede taget mod nordøst fra kystdiget ved Kytterup Havn.

18. august 2015 Der er gravet ud og støbt bundplade til den nye pumpestation
18. august 2015. Der er gravet ud og støbt bundplade til den nye pumpestation

20. august 2015 Materialer til pumpestationen er ved at ankomme og kan monteres i den kommende uge
20. august 2015. Materialer til pumpestationen er ved at ankomme og kan monteres i den kommende uge

2. sept. 2015. Bygværket til pumpestationen er næsten færdigt. Der mangler stadig at blive monteret pumpe og bygget dige henover konstruktionen.
2. sept. 2015. Bygværket til pumpestationen er næsten færdigt. Der mangler stadig at blive monteret pumpe og bygget dige henover konstruktionen.

:       2. sept. 2015. Bygværket til pumpestationen er næsten færdigt. Der mangler stadig at blive monteret pumpe og bygget dige henover konstruktionen.
2. sept. 2015. Bygværket til pumpestationen er næsten færdigt. Der mangler stadig at blive monteret pumpe og bygget dige henover konstruktionen.

 2. sept. 2015. Der skal indbygges en 1,5 mm vandtæt membran i diget.
2. sept. 2015. Der skal indbygges en 1,5 mm vandtæt membran i diget.

2. sept. 2015. Her ses, hvordan membranen på en gang rulles ud og delvist nedgraves.
2. sept. 2015. Her ses, hvordan membranen på en gang rulles ud og delvist nedgraves.

2. sept. 2015. Membranen løftes op i korrekt højde, og der dækkes til med en gravemaskine fra hver side.
2. sept. 2015. Membranen løftes op i korrekt højde, og der dækkes til med en gravemaskine fra hver side.

11. sept. Arbejdet på det nye udløb nær Kytterup havn er netop begyndt.
11. sept. 2015. Arbejdet på det nye udløb nær Kytterup havn er netop begyndt.

11. sept. 2015. Der støbes bund til det nye udløb gennem det nuværende dige.
11. sept. 2015. Der støbes bund til det nye udløb gennem det nuværende dige.

Her ledes Nørgaard Bæk ind i dets nye forløb. Det nye dige ses på venstre side
14. sept. 2015. Her ledes Nørgaard Bæk ind i dets nye forløb. Det nye dige ses på venstre side.

17. sept. 2015. Desværre har den sidste uges voldsomme regn, gjort det vanskeligt at arbejde i området.
17. sept. 2015. Desværre har den sidste uges voldsomme regn, gjort det vanskeligt at arbejde i området.

Billedet er taget næsten samme sted det forrige, blot fra midten af det nye dige, som er ved at blive opbygget.
1. okt. 2015. Vejret er endeligt blevet godt igen, og mudderet er forsvundet, så der igen kan arbejdes problemfrit i området. Billedet er taget næsten samme sted det forrige, blot fra midten af det nye dige, som er ved at blive opbygget. Arbejdet med diget forventes afsluttet i den kommende uge, hvorefter hovedaktiviteten bliver ved udløbet nær Kytterup Havn.

 Samme sted i den modsatte retning er diget ved at blive opbygget omkring den nye pumpestation
1. okt. 2015. Samme sted i den modsatte retning er diget ved at blive opbygget omkring den nye pumpestation.

1. okt. 2015. Billedet er taget mod vest fra toppen af det nye dige i det østlige projektområde, hvor det drejer 90 grader mod syd. På venstre side ses det gamle forløb af Nørgård Bæk.
1. okt. 2015. Billedet er taget mod vest fra toppen af det nye dige i det østlige projektområde, hvor det drejer 90 grader mod syd. På venstre side ses det gamle forløb af Nørgård Bæk. Der mangler stadig at blive sået græs på diget.

Den nye pumpestation er etableret
9. okt. 2015. Den nye pumpestation er etableret, og der pumpes vand fra den resterende del af pumpelaget nord for Kytterupvej ind i vådområdet. Når projektet er færdigt vil vandstanden på udløbssiden være højere. Billedet er set fra vest mod øst.

Samme sted fra modsatte side. Pumpestationen anes bag den blå tank, og det ses at diget nu strækker sig langt mod syd i retning af Kytterup Havn. 
9. okt. 2015. Samme sted fra modsatte side. Pumpestationen anes bag den blå tank, og det ses at diget nu strækker sig langt mod syd i retning af Kytterup Havn.

9. okt. 2015. Der mangler kun at blive etableret ganske få meter af diget før det er i niveau med terræn. Pumpestationen anes som de to hvide brønde i diget, hvor det drejer mod højre for enden af grusvejen. 
9. okt. 2015. Der mangler kun at blive etableret ganske få meter af diget før det er i niveau med terræn. Pumpestationen anes som de to hvide brønde i diget, hvor det drejer mod højre for enden af grusvejen.

Arbejdet med adgangsvej, det nye dige og pumpestation er stort set færdig. Pumpen kører og der mangler kun lidt finpudsning.
22. oktober. Arbejdet med adgangsvej, det nye dige og pumpestation er stort set færdig. Pumpen kører og der mangler kun lidt finpudsning.

Der er nu også blevet lavet små tilpasninger rundt omkring i området. Bl.a. er Moesgårdvej her blevet hævet, hvor den krydser Gammelå.
22. oktober. Der er nu også blevet lavet små tilpasninger rundt omkring i området. Bl.a. er Moesgårdvej her blevet hævet, hvor den krydser Gammelå.

Når vandstanden er høj i Storå ledes der vand ind i området via et nyt ca. 440 meter langt indløb. Indstrømningen er bestemt ved et stort rør, som omtrent halvvejs på forløbet krydser det eksisterende pumpelagsdige. Arbejdet med indløb og dige er også næsten færdig. Billedet her er taget fra toppen af diget og viser arbejdet med det nye indløb mellem Storå og dige. Gruset er til en rampe/kørevej op på diget.
22. oktober. Når vandstanden er høj i Storå ledes der vand ind i området via et nyt ca. 440 meter langt indløb. Indstrømningen er bestemt ved et stort rør, som omtrent halvvejs på forløbet krydser det eksisterende pumpelagsdige. Arbejdet med indløb og dige er også næsten færdig. Billedet her er taget fra toppen af diget og viser arbejdet med det nye indløb mellem Storå og dige. Gruset er til en rampe/kørevej op på diget.

Gravemaskinen står lige over røret, som skal føre vand fra Storå ind i vådområdet. Der mangler stadig lidt jordarbejde. Bl.a. med rampen/kørevejen til højre i billedet.
22. oktober. Gravemaskinen står lige over røret, som skal føre vand fra Storå ind i vådområdet. Der mangler stadig lidt jordarbejde. Bl.a. med rampen/kørevejen til højre i billedet.

Mod syd ses det nye vandløb på sydsiden af diget.
22. oktober. Mod syd ses det nye vandløb på sydsiden af diget.

Inden længe fortsætter arbejdet ved udløbet fra vådområdet ved Kytterupvej. Udløbsbygværket er allerede støbt, som vist på foto fra den 11. september. Det kan netop anes i baggrunden til højre for vejen. Betonbjælken i forgrunden skal benyttes til overløbskant i et skilledige, som bygges tværs over afvandingskanalen, som i dag leder vandet fra det eksisterende pumpelag over til det røde pumpehus ved havnen. Overløbskanten sikrer, at vandstanden i vådområdet aldrig bliver højere end påtænkt. 
22. oktober. Inden længe fortsætter arbejdet ved udløbet fra vådområdet ved Kytterupvej. Udløbsbygværket er allerede støbt, som vist på foto fra den 11. september. Det kan netop anes i baggrunden til højre for vejen. Betonbjælken i forgrunden skal benyttes til overløbskant i et skilledige, som bygges tværs over afvandingskanalen, som i dag leder vandet fra det eksisterende pumpelag over til det røde pumpehus ved havnen. Overløbskanten sikrer, at vandstanden i vådområdet aldrig bliver højere end påtænkt.

Her holder gravemaskinen på toppen af det fremtidige skilledige
5. november. Der arbejdes nu ihærdigt på projektets afsluttende arbejder for enden af Kytterupvej. Her holder gravemaskinen på toppen af det fremtidige skilledige.

I forgrunden ses udløbet, som fører under kystdiget. I ekstreme tilfælde, hvor vandet står meget højt, vil det også løbe ud over betonkanten foran gravemaskinen. Herfra ledes det via den eksisterende afvandingskanal over til pumpelaget syd for Kytterupvej.
5. november. Billedet er taget fra den modsatte side. I forgrunden ses udløbet, som fører under kystdiget. I ekstreme tilfælde, hvor vandet står meget højt, vil det også løbe ud over betonkanten foran gravemaskinen. Herfra ledes det via den eksisterende afvandingskanal over til pumpelaget syd for Kytterupvej.

Her ses udløbet på den anden side af kystdiget. Herfra er det lavet er gravet et nyt udløb fra udløbsbygværket under kystdiget og hen til den eksisterende udløbskanal fra pumpehuset.
5. november. Her ses udløbet på den anden side af kystdiget. Herfra er det lavet  er gravet et nyt udløb fra udløbsbygværket under kystdiget og hen til den eksisterende udløbskanal fra pumpehuset.

 Når overløbet er færdigt vil det fremstå som en forsænkning i digekronen og dets sydlige skråning. Det sorte materiale er et plastiknet, som blivet fæstet til jorden og forstærket skråningen, så det kan modstå erosion. Nettet vil naturligvis blive dækket af græs, ligesom resten af diget.
5. november. Når overløbet er færdigt vil det fremstå som en forsænkning i digekronen og dets sydlige skråning. Det sorte materiale er et plastiknet, som bliver fæstet til jorden og forstærket skråningen, så det kan modstå erosion. Nettet vil naturligvis blive dækket af græs, ligesom resten af diget.

Vandet er allerede begyndt at stige i den gamle overløbskanal inde i det kommende vådområde. Snart vil det sprede sig ud over i højre side af billedet.
5. november. Vandet er allerede begyndt at stige i den gamle overløbskanal inde i det kommende vådområde. Snart vil det sprede sig ud over i højre side af billedet.

I løbet af en uge er der dannet en stor sø.
I løbet af en uge er der dannet en stor sø.

Her ses skillediget mellem vådområdet og Kytterupvej. I baggrunden ses entreprenørens byggeplads, hvorfra de næste billeder er taget.
Her ses skillediget mellem vådområdet og Kytterupvej. I baggrunden ses entreprenørens byggeplads, hvorfra de næste billeder er taget.

Projektet er slut og entreprenøren er ved at pakke sammen.
Projektet er slut og entreprenøren er ved at pakke sammen. Billedet er taget tæt ved Kytterupvej, fra vejen langs vindmøllerne ud til pumpestationen.

Fra samme position ses, hvordan vandet nu danner en langstrakt sø på de lavest liggende arealer langs kystdiget ud mod fjorden.
Fra samme position ses, hvordan vandet nu danner en langstrakt sø på de lavest liggende arealer langs kystdiget ud mod fjorden.

Ved pumpestation ses tydeligt, at der er stor forskel på vandspejlet inde i pumpelaget og i vådområdet bag diget. 
Ved pumpestation ses tydeligt, at der er stor forskel på vandspejlet inde i pumpelaget og i vådområdet bag diget. Gitterarmeringen foran indløbet vil blive skiftet ud med et rigtigt gitter.


Endnu et billede fra diget ved pumpestationen

Her ses indløbet fra Storå. For at sikre passage langs åen er der lavet en 1,6 meter bred spang.
Her ses indløbet fra Storå. For at sikre passage langs åen er der lavet en 1,6 meter bred spang.

Vandet fra Storå løbet via en rørunderføring i eksisterende dige ind i vådområdet.
Vandet fra Storå løbet via en rørunderføring i eksisterende dige ind i vådområdet.

På den anden side er der ikke langt før vandet ender i åbent vand.
På den anden side er der ikke langt før vandet ender i åbent vand.

Igangværende vådområdeprojekter

Vådområdeprojekt Felsted Kog Syd

Holstebro Kommune har, jf. en plan for at forbedre vandkvaliteten i Nissum Fjord, besluttet at undersøge mulighederne for at genetablere et vådområde ved Felsted Kog syd for Kytterupvej, med henblik på at reducere udvaskningen af kvælstof til fjorden.

På baggrund af en projektidé vil der derfor blive gennemført ejendomsmæssige - tekniske – og biologiske forundersøgelser i projektområdet.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal kort fortalt munde ud i en beskrivelse af lodsejernes holdning til projektet og deres ønsker om erstatninger, herunder evt. behov for en jordfordeling i området. Der skal udregnes et økonomisk overslag om projektets samlede erstatningsomkostninger.

Den tekniske forundersøgelse skal kort fortalt munde ud i en fastlægning af vådområdets tilbageholdelse af næringssalte, en detaljeret beskrivelse af de fremtidige afvandingsforhold i projektområdet, og en beregning af hvilke omkostninger der vil være forbundet med at få anlægsarbejdet gennemført.
 
Den biologiske forundersøgelse skal klarlægge om der vil være konflikter mellem de nuværende naturinteresser i området og en realisering af projektidéen.

Når resultaterne af forundersøgelserne foreligger, vil kommunen ud fra disse beslutte, om det skal forsøges at gennemføre projektet, som i givet fald skal gøres på baggrund af frivillige aftale med de berørte lodsejere.

Undersøgelserne finansieres af den danske stat og den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Yderligere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Holstebro Kommune, Teknik og miljø.

Vådområdeprojekt Felsted Kog Syd
 

Fosforprojekt Nautrup

Holstebro Kommune har november 2015, i forbindelse med en indsats for at reducere fosforbelastningen af sydlige del af Flynder Sø, besluttet at arbejde for at omlægge det nederste forløb af Nautrup Bæk ved Stubbergård Sø.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Projektområdet er beliggende ved den nordvestlige ende af Stubbergård Sø syd for Nautrup Bæks nuværende udløb i søen.

Projektrealiseringen forudsætter aftaler med berørte lodsejere

Projektet er baseret på, at provokere ensidige oversvømmelser på relativt højt beliggende arealer, således at oversvømmet vand overrisler og infiltrerer de nedenfor beliggende enge.

Projektet vil medføre, at bækkens års- og sommermedian vandføring ved udløbet til Stubbergård Sø vil blive henholdsvis 78 l/s og 541 l/s.

Det er sandsynliggjort, at projektet vil formindske den nuværende belastning af Stubbergård Sø med mindst 200 kg fosfor årligt.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførsel af projektet hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Fosforprojekt Nautrup

Fosforprojekt Ladegård

Holstebro Kommune har november 2015, i forbindelse med en indsats for at reducere fosforbelastningen af sydlige del af Flynder Sø, besluttet at arbejde for at omlægge det nederste forløb af Ladegård Bæk ved Stubbergård Sø syd for Stubber Kloster.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden

Projektet er baseret på, at provokere ensidige oversvømmelser på relativt højt beliggende arealer, således at oversvømmet vand overrisler og infiltrerer de nedenfor beliggende enge.

Det forudsætter aftaler med berørte lodsejere at kunne gennemføre projektet.

Projektet vil medføre, at bækkens års- og sommermedian vandføring ved udløbet til Stubbergård Sø vil blive henholdsvis 60 l/s og 41 l/s.

Det er sandsynliggjort, at projektet vil formindske den nuværende belastning af Stubbergård Sø med 235 kg fosfor årligt.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførsel af projektet hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Fosforprojekt Ladegård

Fosforprojekt Bjørnkær

Holstebro Kommune har i juli 2017 fået tildelt midler fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at gennemføre Fosforprojekt Bjørnkær. 75 % kommer fra EU (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Linddistrikterne) og 25 % fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektets formål er at nedsætte udledningen af fosfor til Skallesø. Det gøres ved at omlægge ca. 500 meter Bjørnkær Bæk, som har udløb i søen. Strækningen omlægges til et lavere beliggende terræn af dalen, hvorved der vil opstå oversvømmelser, når der løber meget vand i bækken, og fosforholdigt sediment kan derved aflejres på vådområdets arealer. Langt de største fosforkoncentrationer i vandløbet forekommer netop i situationer med meget vand i bækken. 

For at kunne gennemføre projektet skal der laves frivillige aftaler med de landmænd, hvis arealer bliver oversvømmede.

Projektet omfatter ca. 10 ha, og det sandsynliggjort, at den nuværende udledning af fosfor til Skalle Sø reduceres med ca. 76 kg årligt. 

Yderligere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø.

Kort over Bjørnkjær vådområde

Vådområdeprojekt Birkkær

Holstebro Kommune har i december 2014 besluttet at arbejde for at etablere et vådområde i interesseområdet for pumpelaget Birkkær ved Sevelsted Syd for Ejsing.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Gennemførsel af projektet forudsætter aftaler med berørte lodsejere.

Der er gennemført tekniske, biologiske og ejendomsmæssige forundersøgelser for projektet.

Projektet går ud på at sløjfe den tekniske afvanding herunder pumpningen af projektområdet, og samtidig lede  kvælstofholdigt vand fra områdets opland ind i det oversvømmede område for på denne måde at fremme kvælstoffjernelsen.

Projektområdet udgør 27,3 ha. Det er beregnet, at projektet vil reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden med årligt 3,8 tons.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførsel af projektet hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Vådområdeprojekt Birkkær

Vådområde Hellegård

Holstebro Kommune har i september 2015 besluttet at arbejde for at etablere et vådområde ved Hellegård Å syd for Handbjerg.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Projektet forudsætter frivillige aftaler med de berørte lodsejere, som udgør 33 personer. Dette forudsætter gennemførslen af en jordfordeling.

NaturErhver skal forestå de nødvendige lodsejerforhandlinger og gennemføre jordfordelingen.

Projektet går ud på ved fremprovokation af periodevise oversvømmelser, at hæve vandstanden på hovedsageligt landbrugsarealer omfattende ca. 110 ha. Dette skal gøres ved dels, at genslynge Hellegård Å i et mere snævert og højere beliggende vandløbsprofil, dels ved at gennembryde og delvis fjerne de lave diger langs åen.

Også den øverste strækning (ca. 1 km) af flodgrøften omlægges og genslynges med henblik på at etablere yderligere oversvømmelsesområder. Samtidigt sikres det så vidt muligt, at overfladevand fra projektområdets opland, som i dag, via dræn og grøfter, ledes til vandløb i projektområdet, sløjfes således, at vandet overrisler  arealer i projektområdet med henblik på infiltrering og dermed kvælstoffjernelse.

Projektet indebærer at en pumpestation øst for Hanbjerg Hovgård og dertil knyttede ca. 21 brønde fjernes, og at tilhørende drænsystemer sløjfes. Det overordnede mål er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden mest muligt. De gennemførte beregninger viser, at projektet vil reducere den årlige udledning med godt 13 tons kvælstof.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførsel af projektet hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Vådområde Hellegård

Projekterne finansieres af Staten og EU.

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro