Holstebro Kommune

Vandkraftsøen

subpage-img

Vandkraftsøens historie

Vandkraftsøen blev dannet i 1941 som en opstemning af Storå med det formål, at etablere en elproduktion ved brug af vandkraft.  Søens er omkring 3,5 km lang og tilbageholder ca. 1,1 mio. kubikmeter vand. Søen er opdelt i 2 bassiner; Vestsøen, som er det største bassin, der fungerer også som rostadion samt Østsøen. De to bassiner deles af broen ved Tvis Møllevej.  

Søen gennemstrømmes af Storå, og har to væsentlige tilløb fra Tvis å og Halgård Bæk som begge er beliggende på søens sydside. 

I 1989 etableredes et omløbsstryg, hvis mål var at sikre passage for vandrefiskene. Stryger er siden blevet optimeret for at forbedrede  passagemulighederne for laks, ørreder mv.   

Storås gamle forløb kunne ses i forbindelse med oprensningen af søen i 1993 - 94


Oprensning af den østlige del

Under arbejdet i 1993-94 med oprensning af den østlige del af Vandkraftsøen var den tømt for vand. Det blev der taget dette billede af. De gamle slyngninger ligger bevaret på bunden af søen, som det tydelig ses af billedet.
 
 

Forlægning af Storå forbi Holstebro Vandkraftsø.

Holstebro Kommune har fået rådgiverfirmaet Alectia a/s i Århus til at udarbejde skitseprojekt og konsekvensvurdering af en (fasthold link) ”Forlægning af Storå forbi Holstebro Vandkraftsø”. Holstebro Kommune har ikke planer om på nuværende tidspunkt at arbejde videre med sagen.

Rapport - Forlægning af Storå forbi Holstebro Vandkraftsø

Rapporten baserer sig på kommunens ideoplæg fra april 2009, der giver mulighed for faunapassage til hele Storå samtidig med at søen og dens rekreative værdier kan bevares. I rapporten sammenlignes med en tømning af søen som beskrevet af Rambøll (2010) samt med et mindre vidtgående forslag, hvor der etableres et stort udløb fra søens vestlige ende. Rapporten indeholder tekniske, biologiske og økonomiske vurderinger - ligesom rekreative elementer beskrives.

Rapporten og dens bilag findes  også under " Læs mere" 

Sejlads og fiskeri

Sejlads og fiskeri i Vandkraftsøen er fastsat i sit eget regulativ. Det er endvidere muligt for personer med folkeregisteradresse eller sommerhus i Holstebro Kommune, at fiske ved en del af Vandkraftsøen. 

For information om sejlads og fiskeri kan også findes under "Læs mere".