Holstebro Kommune

Vandløbsprojekter

subpage-img

Vandløbsprojekter i forskellige vandløb

I et fint samarbejde med sportsfiskere og lodsejere gennemføres vandløbsprojekter, der omfatter: 
 

  • Fjernelse af spærringer i vandløb
  • Genslyngning af lige udrettede vandløb
  • Udlægning af grus- og stenmateriale eller dødt ved i vandløb
  • Åbning af rørlagte vandløb
  • Plantning af skyggegivende elletræer langs visse vandløb
  • Okkerbassiner

 

Storå

Den efter danske forhold mægtige Storå strækker sig helt fra Ikast og Herning Kommuner, løber gennem Holstebro Vandkraftsø og har udløb i Felsted kog ved Vemb.
I dag ligger vandkraftsøen som en delvis spærring for vandrefiskene, men kommunen har i 2013 fået udarbejdet et skitseprojekt, der viser hvordan åen kunne føres forbi søen. Der er ikke truffet politisk beslutning om at gå videre med projektet (link side vandkraftsø). 

Der er de senere år etableret en række vandløbsprojekter i Storåsystemet vest for Holstebro Vandkraftsø. Projekterne har haft afgørende indflydelse på at Storå for tiden huser Danmarks største naturlige laksebestand.

I april 2016 er etableret gydestryg for laks ved Burgård. "Finderupstryget" er et samarbejdsprojekt med SVS.
 

Holstebro kommune etablerede i marts 2013 i samarbejde med Holstebro og Omegns Fiskeriforening et 3.000 m2 stort gydestryg for laks, havørred og lampretter i Storå ved Holstebro. Der er anvendt 850 m3 gydegrus og enkelte kampesten.

Vandløbsprofilet er udvidet markant langs nordsiden af åen for at skabe et stort lavvandet opvækstområde for yngel.
 

Holstebro Kommune har den 11. oktober 2013 afsluttet vandløbsprojekt ud for Storådalens golfbane. Et ca. 1.000 m2 stort lavvandet gydeområde for laks, ørred og lampretter i Storå. Holstebro og Omegns Fiskeriforening har deltaget i projektet.
 

Holstebro Kommune etablerede i 2012 et gydestryg ved Bur Bro.
 

Projektering og projektledelse biolog Jakob Larsen, Holstebro kommune.

Gryde Å

Gryde Å

Gryde Å, der er et tilløb til Storå er på lange stræk et fantastisk naturvandløb, hvor det meste henligger uden vandløbsvedligeholdelse.

Der er gennemført en række vandløbsprojekter i Gryde Å siden kommunalreformen. 

Gryde Å Dambrug blev nedlagt i 2010 og vandløbet genslynget
 

Længere opstrøms blev Mølbak Dambrug ombygget, så vandløbet kunne genslynges uden stemmeværk i 2011.
 

I perioden 2014-2016 er der udført en omfattende genslyngning af øvre Gryde Å på begge sider af Skjernvej og i 2016 genslynges Gryde Å og tilløbet Kærgård Bæk ved Ølgryde Plantage.

Vandløbsrestaureringerne virker, der er nu masser af laks og ørred i Gryde Å. Se rapport og video om fiskeundersøgelsen i Gryde Å 2013.

Efter at Mølbak Dambrug er blevet ombygget er vandet nu så rent, at kommunens rentvandskrævende ansvarsarter blandt vandløbsinsekterne slørvingen Perlodes microcephala og døgnfluen Ephemera danica har bredt sig.

Perlodes microcephala

Råsted Lilleå

Råsted Lilleå ved Nymølle Dambrug

Råsted Lilleå, der er et tilløb til Storå ved Vemb, er på lange stræk et fantastisk naturvandløb.

Der er gennemført en lang række vandløbsprojekter i Råsted Lilleå siden kommunalreformen. 
I perioden 2007-2009 blev dambrugene ved åen ombygget og sammenlagt, åen blev genslynget over 2,3 km og der blev udlagt grus- og stenmateriale. Alle dambrugsspærringerne er samtidig fjernet så 5 meter opstemmet fald i vandløbet blev givet fri. 

Der er er nu 3 store moderne ørreddambrug tilbage. Åens vand er rent med en alsidig insektfauna og en god lakse- og ørredbestand - se fiskeundersøgelsen i Råsted Lilleå 2012.
 

Staten har i 2010 genslynget flere kilometer af det yderste åløb, mens kommunen har udlagt gydegrus bl.a. ved Øgelstrup, Hvoldal og ved Gammel Råsted.

Nymølle Dambrug

Christiansminde Dambrug

Råsted Gl. Mølle Dambrug

Vester Hvoldal Dambrug

Hvoldal

Naturstyrelsens genslyngningsprojekt nedstrøms Vester Hvoldal Dambrug

Vegen Å

Kommunen har gennem tiden været involveret i en række vandløbsprojekter langs Vegen Å i samarbejde med Ringkjøbing Amt.

Før kommunalreformen er alle dambrug på nær Munkbro Dambrug nedlagt og der er bl.a. etableret et flot naturområde ved Vegen Mølle med stiforbindelse til midtbyen.

Efter 2007 er der etableret en række gydebanker på kommunale strækninger tæt på Holstebro. Lige syd for Ringvejen er der i 2011 udlagt gydegrus. Her er der mulighed for ved selvsyn at se gydende laks og ørred i december måned.

Holstebro Kommune har i september 2014 i samarbejde med Herning Kommune fået udført en fiskeundersøgelse i Vegen Å. Undersøgelsen viste rekordmange lakseyngel på hurtigt strømmende lavvandede strækninger i nedre del af Vegen Å omkring Ringvejen, Vegen Mølle og Museumsparken. Fremover skal der ikke sættes lakseyngel ud i Vegen Å.

Holstebro Kommune har som led i vandplan 2009-2015 for Nissum Fjord udlagt gydegrus ved Krogsdal, men også i samarbejde med sportsfiskerne etableret 9 gydestryg mellem Munkbro og Sørvad.

Et skitseprojekt til omlægning af Vegen Å ved Munkbro Dambrug er udarbejdet (link skitseprojekt). Dette statslige vandplans-projekt kan dog af forskellige årsager ikke realiseres nu.

Øst for Nr. Felding løber Felding Bæk. I et samarbejde med sportsfiskerne er dette vandløb i 2014-15 blevet genslynget på en længere strækning. Ved kirken har offentligheden adgang til området.

Idom Å

Idom Å

Idom Å er et tilløb til Storå. Åen er naturvidenskabeligt referencevandløb og samtidig omfattet af EF-habitatområdet "Idom Å og Ormstrup Hede".

Naturerhverv og EU har bevilget ca. 370.000 kr til genetablering af Idom Å ved Idom Dambrug som et led i opnåelse af miljømål for vandområde Nissum Fjord (vandplan 1). Dette projekt er ved at blive gennemført og forventes afsluttet i foråret 2017. Stemmeværket er fjernet, vandløbet er genslynget og der er udlagt størstedelen af 150 m3 gydegrus i efteråret 2016. Laks og havørred har i 2016 taget de nye gydeområder i brug 14 dage efter etableringen.

Holstebro Kommune har i efteråret 2014 fået undersøgt hele vandløbet indenfor kommunegrænsen og registreret fiskebestand, grus- og stenforekomster, samt fået vurderet betydningen af spærringen ved dambruget (se fiskeundersøgelse i Idom Å). Rapporten gør det muligt om nogle år, at belyse de positive konsekvenser af gennemførslen af ovennævnte vandløbsprojekt, herunder konstatere hvordan vandløbsstrækningen opstrøms dambrugets stemmeværk udvikler sig.
 

Hellegård Å

Hellegård Å

Hellegård Å har udløb i Limfjorden ved Handbjerg Marina. Vandløbet har gennem tiden været anvendt til drift af en række vandmøller og i vandløbssystemet indgår Borbjerg Møllesø, Holmgård Sø og Ryde Møllesø.
Der er planer om at føre Hellegård Å udenom Ryde Møllesø så fisk kan svømme uhindret fra Limfjorden til stemmeværket ved Borbjerg Møllekro, men også op i Hvolbæk, Fleng Bæk og Nåe Bæk.

Holstebro kommune har siden 2007 udført en række vandløbsprojekter i Hellegård Å´s tilløb.
 

Ellebæk

Elllebæk er blevet genslynget i forbindelse med nedlæggelsen af Naur Mølle Dambrug og Ellebæk Dambrug. Faunaen er nu mere alsidig og der er fri passage for fiskene.
 

Okkerprojekter

Holstebro Kommune har siden 2000 anlagt 9 okkerrenseanlæg i forskellige vandløb. Undersøgelser af tilstanden i vandet nedenfor anlæggene dokumenterer at de virker og er til gavn for dyrelivet.
 

Ønsker du mere information om okker i vandløb kan de findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Regulering af Storå i midtbyen

Hovedprojektets formål er at ændre Storås status fra at være byens bagside til at være en forside og et aktivt byrum, som binder den nordlige og sydlige side af byen sammen og at skabe et nyt attraktivt byrum omkring åen – et sted, som både har rekreativ værdi og som kan bruges af byens aktive kulturliv.
 

Broer over Storå

Med den nye hængebro over Storå, syd for Mejrup, er der nu endnu bedre adgangen til naturen i området ved Vandkraftsøen og Tvis Kloster.

Lørdag den 24. august 2013 var 220 børn og voksne mødt op for, som de første, at gå over den nye gangbro over Storå. Holstebro Kommune, Mejrup Borgerforening og Mejrup Løbeklub havde i fællesskab arrangeret en festlig indvielse af den nye sti og gangbro over Storå.

Gangbroen over Vandkraftsøen langs med Tvis Møllevej blev indviet den 10. oktober 2009. Nu er det blevet mere sikkert at færdes langs med søen.

Indvielse foregik den 10. oktober kl. 16 ved Tvis Møllevej


Den nye jernbro med egetræsplanker
  

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro