Holstebro Kommune

Vandplaner 2009 - 2015 og 2015 - 2021

subpage-img

Miljøministeren har i oktober 2014 udsendt 23 vandplaner, som på sigt skal sikre god økologisk tilstand i bl.a. vores vandløb, søer og fjorde. 

Følgende tre vandplanerne vedrører Holstebro Kommune og dens borgere:  

 • Vandplan for Nissum Fjord
 • Vandplan for Limfjorden
 • Vandplan for Ringkøbing Fjord

De tre planer kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Konkret betyder vandplanerne, at der på landsplan skal gøres en indsats for at forbedre miljøtilstanden på områder som f.eks. grundvand, søer, vandløb og fjord/hav.

For de danske vandløb fremgår følgende indsatser:

 • Ca. 450 km vandløb restaureres.
 • Ca. 150 km vandløb, der tidligere var gemt væk i rør, åbnes op.
 • Ca. 1.330 spærringer fjernes, så der gives bedre passage for fisk og andre dyr i åerne.

Vedtagelsen af Vandplan 1 betyder også en indsats der skal sikre, at der udledes mindre kvælstof og fosfor til vores vandmiljø. Indsatserne til nedbringelse af næringsstofbelastningen til vores vandmiljø er bl.a.:

 • Nye vådområder,
 • Ca. 6.600 tons mindre kvælstof og ca. 51 tons mindre fosfor i vandmiljøet (inkl. effekterne af spildevandsrensning).
   

Vandområdeplan 1

Vandplan 1 

Vandplan 1 beskriver også rammerne for spildevandsindsatsen frem mod 2016, så vi ikke forurener vores vandløb og søer med især organiske stoffer. Disse indsatser skal være færdige senest om to år. Det drejer sig om:

 • Forbedret spildevandsrensning for ca. 35.000 ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.
 • Indsatser overfor ca. 250 overløbsbygværker, hvor forurenet kloakvand løber over ved kraftig regn.
 • Forbedret spildevandsrensning på 26 utidssvarende renseanlæg.

Her er link til Naturstyrelsens information om vandløbsrestaurering.

Holstebro Kommune har gennemført vandløbsrestaureringsprojekter i Vegen Å, Gryde Å, Sahl Bæk og Råstgård Bæk.
Holstebro Kommune arbejder med vådområdeprojekter ved Felsted Kog (gennemført), Råsted Lilleå (gennemført), Svenstrup Å, Hellegård Å og Birkkjær.

En særlig fosforindsats kan komme på tale i oplandet til Flynder Sø fx ved omkring Skalle Sø. Etableringen af et fosforvådområde ved Helle Sø er gennemført og omkring tilløbene til Stubbergård Sø ved Nautrup Bæk og Ladegård Bæk er der igangsat etableringen af to fosforvådområdeprojekter.
 

Vandområdeplan 2

Vandområdeplan 2 

Holstebro kommune har i august 2014 fremsendt forslag til  kommunes indsatsprogram for Vandområdeplanperioden 2015-2021 i samråd med de omkringliggende kommuner og de tre Vandråd i ovenstående Hovedvandoplande. 

Det statslige udkast til Vandområdeplan for Jylland og Fyn var i foråret 2015 i høring. Holstebro Kommune har i juni 2015 indgivet høringssvar i forbindelse med høringen. 

Vedtagelsen af de statslige Vandområdeplaner 2015 -2021 og behandlingen af høringssvarene er forsat under udarbejdelse.
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro