Holstebro Kommune

Vandrådene 2017

subpage-img

Nye vandråd skal rådgive kommunerne om vandløb udpeget i vandområdeplanerne – indstilling af medlemmer

Nu skal kommuner og et nyt vandråd sammen kvalificere henholdsvis afgrænsningen af vandløb i vandplanerne og udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb.  Forventningen og hidtidige erfaringer er, at lokal dialog med lodsejere og interesseorganisationer er vejen til de rigtige og holdbare løsninger. Holstebro kommune dækker arealer som omfatter de tre Vandråd, Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden. 

I forbindelse med vandplansarbejdet skal der udpeges vandråd for alle hovedvandoplande. Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne om, kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021

Vandråd Nissum fjord

Henvendelse kan ske til vandlob@herning.dk, med teksten vandråd i emnefeltet. Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon nummer. Frist for indstilling af medlemmer er senest den 3. april 2017.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Nissum Fjord har besluttet at Herning Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Nissum Fjord.

Vandrådsmøderne skal ledes af Jens-Bernhard Knudsen (Teknik- og Miljøudvalget, Herning Kommune) og Karsten Filsø (Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Holstebro Kommune) som suppleant.

Vandråd Limfjorden

På den baggrund, og efter aftale med miljø- og fødevareministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 3. april 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet. Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Limfjordsrådet på limfjordsraadet@aalborg.dk. Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon nummer.

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Limjorden har besluttet, at Limfjordssekretariatet skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Limfjorden.

Vandråd Ringkøbing Fjord

Henvendelse kan ske til Lene.moth@rksk.dk , med teksten vandråd i emnefeltet. Ved indstilling af medlemmer skal henvendelsen indeholde foreningsnavn, medlemmets samt suppleantens navn, adresse, mailadresse samt mobiltelefon nummer. Frist for indstilling af medlemmer er senest den  27. Marts 2017 kl 12:00

Kommunalbestyrelserne i oplandet til Ringkøbing Fjord har besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal varetage sekretariatsfunktionen og mødeledelsen af Vandråd Ringkøbing Fjord.

Er du i tvivl om tilknytningen til vandråd?

Anmodning om oprettelse af vandråd kan også  ske til Naturogmiljo@holstebro.dk. Såfremt man som lokal organisation er i tvivl om, hvilket opland man tilhører, sendes indstillingen til  Naturogmiljo@holstebro.dk.

Rammerne for Vandrådene

Med bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. Et vandråd kan højst bestå af 20 medlemmer. Vandrådets nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunernes hjemmesider.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

 

Læs mere

Kontakt

Telefon 96117822
Mail: Mads.Nedergaard@holstebro.dk