Holstebro Kommune

Vedtægter for kulturgruppen

subpage-img

Vedtægter for Daginstitutionernes Kulturgruppe

 • Navnet er Daginstitutionernes Kulturgruppe.
 • Hjemsted for gruppen er Holstebro Kommune.
 • Medlemsberettiget er alle daginstitutioner
  - herunder Dagplejen – i hele vores kommune, som årligt indbetaler et kronebeløb pr. normeret barn til gennemførelse af børnekulturarrangementer.

   

Formål

 • At koordinere og formidle kulturelle tilbud til daginstitutions- og dagplejebørn i Holstebro Kommune, herunder:
 • At tage initiativer til, udvikle og igangsætte børnekulturelle arrangementer på daginstitutions- og dagplejeområdet i Holstebro Kommune. Ved børnekulturelle arrangementer forstås dels initiativer, der sikrer børns eget kulturelle udtryk, dels initiativer, hvor børn møder professionelle kunstnere og kultur.
 • At fremme samarbejdet mellem institutionerne – samt mellem institutionerne, Holstebro Pædagogseminarium og Holstebro Børnebibliotek samt kulturinstitutionerne i øvrigt.

 

Styregruppens repræsentanter

Til at varetage Daginstitutionernes Kulturgruppes interesser vælges en styregruppe bestående af:

 • 1 repræsentant for dagplejen
 • 1 repræsentant for vuggestuer
 • 2 repræsentanter for børnehaver
 • 2 repræsentanter for fritidshjem / fritidsklubber
 • 1 repræsentant for SFO
 • 5 suppleanter
 • Repræsentanterne vælges på skift for en 2-årig valgperiode.
 • Suppleanter vælges for 1 år ad gangen

Faste medlemmer:

 • 1 repræsentant fra pædagogseminariet
 • 1 repræsentant fra børnebiblioteket
 • Børnekulturkonsulenten

 

Struktur

Der afholdes 4-6 årlige styregruppemøder, hvor alle repræsentanter er indkaldt, og hvor der er mødepligt.

Børnekulturkonsulenten er sekretær for Daginstitutionernes Kulturgruppe og varetager overordnede sekretærfunktioner, så som:

 • Mødeledelse
 • Overordnede initiativer og ansøgninger
 • Kontakt til det politiske miljø vedr. overordnede initiativer og ansøgninger
 • Arbejde af overordnet karakter, som berører alle institutionstyper
 • Faste årlige, tilbagevendende opgaver samt særlige arrangementer varetages af ad-hoc udvalg, der efter behov kan samarbejde med eksterne personer/institutioner i forbindelse med planlægning og gennemførelse af sådanne opgaver

Daginstitutionernes Kulturgruppe kan kun træffe afgørelse om sager, der er optaget på dagsordenen.

Mødeindkaldelse udsendes senest 1 uge før mødet. Punkter til dagsorden modtages indtil 14 dage før mødet.

Der afholdes i løbet af årets første kvartal et stormøde, hvor kulturgruppens medlemmer indkaldes, og hvor der foretages valg til styregruppen for Daginstitutionernes Kulturgruppe. I forbindelse med afstemninger har hver af de fremmødte institutioner én stemme.

På stormødet fremlægger styregruppen en aktivitetsplan for det nye år, samt beretning for året, der er gået.

Indkaldelse til stormødet sker 1 måned før mødets afholdelse.

På det første styregruppemøde efter stormødet vælges en talsmand blandt de institutionsvalgte medlemmer. Talsmanden skal repræsentere kulturgruppen i forbindelse med foretræde for det kommunale niveau samt udtalelser til pressen.

Udmeldelse af kulturgruppen kan ske pr. 1 oktober med virkning fra det efterfølgende kalenderår.
 

Økonomi

Kulturgruppens medlemmer hæfter ikke for mere end det årlige tilskud, der beregnes som et kronebeløb efter antallet af 0 -14 årige i de enkelte institutioner (junior- og ungdomsklubber er ikke medtaget).

Børne Melodi Grand Prix har i denne forbindelse selvstændig økonomi.

Kronebeløbets størrelse kan reguleres efter indstilling fra stormødet, med efterfølgende godkendelse i 2 kommunale ledermøder.

Kultur- og Fritidsafdelingens regnskabsafdeling varetager kulturgruppens løbende bogholderi, budgetopfølgning og regnskab.

Regnskabet følger kalenderåret og fremlægges på det årlige stormøde.

Vedtægter vedtaget på stormøde den 1. marts 2004

Kontakt

Daginstitutionernes Kulturgruppe
Kulturchef Lisbet Gormsen
Kunst og Kultur
tlf. 40420402