Holstebro Kommune

Veje

I Holstebro Kommune er der mere end 1100 km offentlige veje. 
Her på siden kan du blandt andet læse om hvor du skal henvende dig hvis din GPS ikke kan finde vej , hvor og hvilke plakater der må hænges op eller hvis et signalanlæg er ude af drift. 
 

Omlægning af offentlig vej, Hvidmosevej (7500 Holstebro)

Omlægning af offentlig vej, Hvidmosevej (7500) 

Teknisk Udvalg har på møde den 21. juni 2016 foreløbigt truffet beslutning om, at en strækning af Hvidmosevej ved Hesselåvej kan omlægges. Se kortbilaget.

Inden den pågældende strækning nedklassificeres fra offentlig vej til privat vej for ejendommen Hesselåvej 41, etableres en ny offentlig vej, se kortbilaget. Den nye vejstrækning anlægges i samme bredde som den eksisterende vej.

Omlægningen sker i henhold til vejloven § 124 stk. 1 samt § 126. Såfremt du har bemærkninger til den påtænkte omlægning, bedes du sende det til:

Trafik og Park, Kirkestræde 11,
7500 Holstebro,
att. Petrine Hede Andersen

eller ved mail petrine.hede.andersen@holstebro.dk senest den 22. august 2016.

Sammenfletning

Hjælp os med trafikafviklingen 

Hjælp os med bedre trafikafvikling - giv plads til dine medtrafikanter når reglen for sammenfletning gælder.

Sammenfletning

Når du ser denne tavle gælder reglen for sammenfletning og du skal derfor som bilist være opmærksom på, at den der ligger forrest når de to kørebaner bliver til én, har retten til at flette ind foran dig!

Sammenfletningsskilt

Et eksempel på hvor sammenfletningen ikke virker efter hensigten i Holstebro by, er i sydlig retning mellem de to lyskryds Sønderbrogade/Helgolandsgade og Nørrebrogade/Slotsgade. Her sker det ofte i eftermiddags-myldretiden, at den højre vognbane fra krydset ved Helgolandsgade bliver fyldt så meget op at den strækker sig op og igennem krydset ved Slotsgade, hvilket betyder en uhensigtsmæssig afvikling af trafikken for dette kryds. Benyttes begge vognbaner ned mod Helgolandsgade og flettes der efter hensigten så vil det være til stor hjælp for afviklingen af trafikken på hele Sønderbrogade og Nørrebrogade.   

Eksempel på Sønderbrogade

Eksempel på sammenfletning på Nørrebrogade

Vognbaneskift

Når du ser denne tavle gælder reglen for vognbaneskift og det betyder, at når du længere fremme bliver nødt til at trække ind i den højre vognbane så har du ubetinget vigepligt og du skal derfor vente til der er fri bane eller til en medtrafikant er så venlig at lukke dig ind!

 

 

Se eksempler fra trafikstyrelsen i videoerne herunder

 

Hjælp min GPS kan ikke finde vej

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS. Men det er typisk ikke noget kommunen er herre over.

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i den Offentlige Informationsserver. Det er en statslig database med ejendomsdata, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret.

Som supplement hertil indsamler firmaerne oplysninger via målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en online rapportering til de 2 største leverandører af GPS-data: Navteq (Garmin GPS m.fl.) og Teleatlas (TomTom GPS m.fl.).

Man kan også navigere vha. Google Maps, enten ved papirudskrifter eller via mobiltelefoner med GPS. Oplever man fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps kortside, hvor der i nederste hjørne er angivet teksten 'Rapporter et problem'.

Man kan i ovennævnte løsninger følge med i fremdriften på den indrapporterede fejl. Men vær opmærksom på, at fordi en fejl er rettet hos kortfirmaet kan der gå rigtig lang tid før den 'slår' igennem på den GPS, der sidder ude i bilerne, idet det kræver en opdatering af GPS'ens kort. Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.
 

Klipning af hække og hegn

Grundejere i såvel by som på land har pligt til at holde beplantning klippet så den ikke vokser ud over fortov, sti og vej.

Det er til stor gene for al færdsel både gående cyklende og kørende, at hækken ikke er klippet så færdslen kan foregå frit og ugeneret.

Se hvordan du skal forholde dig til klipning af hække og hegn.
 

Signalanlæg

Hvor skal jeg henvende mig, ved fejl?

Hvis du observerer defekte pærer eller lignende på kommunens signalanlæg (lyskryds) så kontakt venligst Trafik og Park . Derefter vil vi omgående få rettet op på fejlen.  

Uden for normal arbejdstid skal defekte signalanlæg anmeldes til Politiet på telefon 1-1-4.

Signalanlæg på statsveje

Hvis du opdager fejl i de signalanlæg, der står på statsvejene, beder vi dig venligst kontakt Vejdirektoratet i Ålborg på telefon 7244 2200. 

Vejdirektoratet ejer følgende signalanlæg inden for Holstebro Kommune:

 • Samtlige signalanlæg langs Ringvejen i Holstebro i alt 8 anlæg
 • Viborgvej/Sletten - Holstebro
 • Holmegade/Harbogade i Ulfborg 

Signalanlæg i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune drifter og vedligeholder i alt 27 signalanlæg.

Placering af signalanlæg i Kommunen kan du se her under.

Holstebro by

 • Lægårdvej-V.F. Welschvej
 • Lægårdvej-Østervang
 • Nørrebrogade-Kirkestræde-Slotsgade
 • Nørrebrogade-Voldgade
 • Nørrebrogade-Frøjkvej
 • Nørrebrogade-Fredericiagade
 • Nørrebrogade-Døesvej
 • Nørrebrogade-Vandtårnet
 • Nørrebrogade-Nørre Boulevard
 • Nørrebrogade-Gartnerivej
 • Døesvej-Thorsvej
 • Frøjkvej-Kingosvej
 • Frøjkvej-Ellebækvej
 • Hjermvej-Nyholmvej
 • Hjermvej/Lundholmvej/Nyholmvej
 • Viborgvej-Østervang
 • Sønderbrogade-Viborgvej
 • Sønderbrogade-Helgolandsgade
 • Sønderbrogade-Kvickly Xtra
 • Sønderbrogade-Vigen
 • Helgolandsgade-Vesterbrogade
 • Kasernevej-Idomvej
 • Hostrupvej-Stationsvej
 • Skivevej-Rolf Krakesvej
 • Enghavevej-Jeppe Schousgade
 • Enghavevej-Nygade
 • Nørreport-Struervej

Vinderup by

 • Søndergade-Handbjergvej
 • Søndergade-Sevelvej

Kommende signalanlæg i Holstebro

Bisgårdgade-Skolegade:

lyskrydset etableres i forbindelse med det nye p-hus på Skolegade. Lyskrydset kommer først i drift når p-huset står færdigt i januar 2017. (se tegning over krydset)

Stationsvej-Holbergsvej

lyskrydset etableres i forbindelse med byggeriet af det nye sundhedshus. (se tegning over krydset)

Signalreguleringen af krydset sker med henblik på en forbedret trafikafvikling og forøgelse af trafiksikkerheden. Forventes igangsat primo maj 2014 og forventes afsluttet inden uge 32.
 

Torontoanlæg

Et torontoanlæg er et trafiklys, der konstant blinker gult.

Anlægget skal gøre bilister ekstra opmærksomme på et fodgængerfelt.

Torontoanlægget kan være placeret enten over vejen eller i vejsiderne ved et fodgængerfelt.

Der findes flere former for torontoanlæg med blandt andet forskellige antal blinkende pærer, højder og så videre.

Vi får ikke automatisk fejlmeldinger, når et torontoanlæg er defekt. Derfor kan der desværre godt gå et stykke tid, før vi opdager fejlen. Hvis du observerer et defekt torontoanlæg i kommunen, vil vi meget gerne at du kontakter Trafik og Park.
 

 

Tømning af rendestensbrønde

Kommunen har hidtil tømt rendestensbrønde på både offentlige veje og private fællesveje en gang om året. Men fremover skal grundejerne selv sørge for at tømme rendestensbrøndene på de private fællesveje.

Af Privatvejslovens § 57 fremgår det at:

"Det påhviler ejerne af de til en privat fællesvej grænsende ejendomme at holde vejen i en under hensyn til færdslens art og størrelse god og forsvarlig stand. Vejen skal være forsynet med forsvarligt afløb".

Derfor opfordres grundejerne til selv at iværksætte tømningsordning.

Du kan på nedenstående liste over kort se hvilke veje der er offentlige, stats- eller kommuneveje. Alle andre veje er private eller private fællesveje.

 


 

Selvbetjening

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro