Holstebro Kommune

Vindmøller nordøst for Husby

subpage-img

Holstebro Byråd ønsker at udlægge et område til op til tolv vindmøller nordøst for Husby.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 12 afgrænses et område, hvor indenfor der kan lokalplanlægges for vindmøller. Byrådet har på mødet den 15. november 2016 besluttet, at sende forslaget i offentlig høring. 

Kommuneplantillægget fastlægger, at der kan planlægges for op til tolv vindmøller i to parallelle rækker indenfor det afgrænsede område. Vindmøllerne kan gives en totalhøjde på mellem 140 - 149,9 meter.

Der er gennemført en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Miljørapporten indgår i kommuneplantillæggets redegørelse. I miljørapporten redegøres der for, hvorledes opstilling af vindmøller vurderes at påvirke miljøet i forhold til en række af emner. Blandt andet indgår en vurdering af påvirkningen af landskabelige forhold og påvirkningen af det tilgrænsende Natura 2000-område og af bilag IV-arter. Konsekvensvurdering af Natura 2000-området og af bilag IV-arter indgår i deres fulde længde som bilag til kommuneplantillægget.

 

Periode for offentlig høring og frist for indsigelser

Periode for offentlig høring og frist for indsigelser

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 er fremlagt i offentlig høring fra den 23. november 2016 til den 18. januar 2017.

Hvis du har ændringsforslag eller indsigelser til kommuneplantillægget, eller bemærkninger til miljørapporten og konsekvensvurderingerne, skal det sendes skriftligt, så det er os i hænde senest den 18. januar 2017.

Send via e-mail til planafdelingen@holstebro.dk eller som digital post til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, alternativt som papirbrev til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, Planafdelingen, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Til orientering vil modtagne bemærkninger m.v. til planforslaget være omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, og vil blive lagt ind på denne side.

På baggrund af de indlæg der modtages i forbindelse med høringen vil Byrådet tage stilling til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

 

Forudgående proces

Forudgående proces

Med udsendelse af et debatoplæg er der i perioden fra den 9. marts til den 6. april 2016 indkaldt ideer og forslag til den forestående planlægning.
De indkomne bemærkninger og synspunkter, blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 27. april 2016. Økonomiudvalget besluttede, at der udarbejdes kommuneplantillæg, hvormed de to områder udlægges til vindmøller i Holstebro Kommuneplan.

Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro