Holstebro Kommune

Vindmøller nordøst for Husby

subpage-img

Et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for et område til vindmøller nordøst for Husby har været fremlagt offentligt i perioden fra den 23. november 2016 til den 18. januar 2017.

De indsigelser og bemærkninger der indkom i den forbindelse kan ses her 

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen har virkning som et veto, hvilket medfører at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Erhvervsstyrelsen begrunder indsigelsen med, at planlægningen er i strid med bevarelse af værdifulde landskaber, og bevarelse af kirkerne som tydelige kendingsmærker i landskabet. 

Økonomiudvalget har på mødet den 9. maj 2017 behandlet indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen. Her blev det besluttet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for et område til vindmøller nordøst for Husby stilles i bero til der foreligger en endelig vedtaget Kommuneplan 2017 med reviderede afgrænsninger af bevaringsværdigt landskab.

 

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 12 afgrænses et område, hvor indenfor der kan lokalplanlægges for vindmøller. Byrådet har på mødet den 15. november 2016 besluttet, at sende forslaget i offentlig høring. 

Kommuneplantillægget fastlægger, at der kan planlægges for op til tolv vindmøller i to parallelle rækker indenfor det afgrænsede område. Vindmøllerne kan gives en totalhøjde på mellem 140 - 149,9 meter.

Der er gennemført en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Miljørapporten indgår i kommuneplantillæggets redegørelse. I miljørapporten redegøres der for, hvorledes opstilling af vindmøller vurderes at påvirke miljøet i forhold til en række af emner. Blandt andet indgår en vurdering af påvirkningen af landskabelige forhold og påvirkningen af det tilgrænsende Natura 2000-område og af bilag IV-arter. Konsekvensvurdering af Natura 2000-området og af bilag IV-arter indgår i deres fulde længde som bilag til kommuneplantillægget.

 

Forudgående proces

Forudgående proces

Med udsendelse af et debatoplæg er der i perioden fra den 9. marts til den 6. april 2016 indkaldt ideer og forslag til den forestående planlægning.
De indkomne bemærkninger og synspunkter, blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 27. april 2016. Økonomiudvalget besluttede, at der udarbejdes kommuneplantillæg, hvormed de to områder udlægges til vindmøller i Holstebro Kommuneplan.

Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro