Holstebro Kommune

Vindmøller nordøst for Skave

subpage-img

Byrådet har den 23. februar 2016 vedtaget tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1100. Lokalplanen, kommuneplantillægget samt VVM-redegørelse og miljøvurdering for vindmøller nordøst for Skave er bekendtgjort på Holstebro Kommunes hjemmeside - under Bekendtgørelser - onsdag den 2. marts 2016. Klagevejledning fremgår af annoncerne.

De vedtagne planer åbner mulighed for opstilling af tre vindmøller nordøst for Skave i området sydøst for Skavevej og sydvest for Møgelvangvej.

Planerne er miljøvurderet og der er udarbejdet en Vurdering af Virkning på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse for vindmølleprojektet. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument.

Kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøller nordøst for Skave har været i høring i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2015. I forbindelse med høringen indkom i alt seks bemærkninger og indsigelser, der ikke har ledt til ændringer i planerne.
I henhold til miljøvurderingslovens § 7 er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Planerne kan fra bekendtgørelsesdatoen ses på www.plansystem.dk ved klik på link herunder

Materialet kan også ses i Planafdelingen, Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus.

Spørgsmål og henvendelser om det offentliggjorte og baggrundsmateriale hertil kan rettes til Planafdelingen på tlf. 9611 7558 eller pr. e-mail til planafdelingen@holstebro.dk.

Nedenfor fremgår informationer om forløbet forud for den endelige vedtagelse af planerne.


Forudgående høring

Forudgående høring

Planlægningen af det anmeldte vindmølleprojekt blev indledt med en forudgående høring i perioden fra den 22. september til den 20. oktober 2014

Læs høringsbrevdebatoplæg og scoping-notat, der er en afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøllerne.

Se de høringssvar der er indkommet i forbindelse med den forudgående høring. 

 

Offentlig høring af forslagene

Offentlig høring af forslagene

Holstebro Byråd vedtog den 6. oktober 2015 forslag til lokalplan nr. 1100 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2015. VVM-redegørelse og miljørapport – Vindmøller nordøst for Skave, September 2015 indgik også i den offentlige høring.

Forslagene og miljørapporten ses på www.plansystemdk.dk ved klik på link herunder.

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene blev der holdt et offentligt møde den 5 november 2015. På mødet blev der orienteret om planerne og miljørapporten. Vindmølleopstiller orienterede med bistand fra Energinet.dk om køberetsordningen og værditabsordningen. 

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro