Holstebro Kommune

Vindmøller nordøst for Vemb

subpage-img

I et område nordøst for Vemb - udlagt til vindmøller med Vindmølleplanen (kommuneplantillæg nr. 14 til Holstebro Kommuneplan 2009) - er der ansøgt om opstilling af 12 vindmøller med en totalhøjde på ca. 140 meter. 

Realisering af projektet kræver en lokalplan og et kommuneplantillæg (og en miljøvurdering heraf), en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Miljøvurderingen og VVM-redegørelsen samles i en rapport, der belyser projektets konsekvenser for miljøet, herunder for mennesker, natur, landskab m.v.

 

Indledende Høring

Indledende høring

Som indledning til planlægningen er der i perioden fra den 29. maj til den 26. juni 2013 indkaldt idéer og forslag til planlægningsarbejdet og foretaget en høring i forhold til fastsættelse af indholdet i miljøvurderingen.

I de to høringer indkom i alt fire høringssvar. Høringssvar har været forelagt Udvalg for Natur, Miljø og Klima på mødet den 19. august 2013. Et af høringssvarene var et forslag om opstilling af to-tre vindmøller syd for Nørgårdsvej, dvs. syd for området udlagt til vindmøller i kommuneplanen. Udvalg for Natur, Miljø og Klima besluttede, at der ikke arbejdes videre med forslaget.  Høringssvar vedrørende indhold i miljøvurderingen har indgået ved udarbejdelse af VVM-redegørelse og Miljørapport. 

Offentlig høringsforslag

Offentlig høring af forslagene

Holstebro Byråd har den 17. december 2013 vedtaget forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og den tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 20. december til den 26. februar 2014.

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt borgermøde den 23. januar 2014 kl. 19.00 i Vemb Hallen.

Bemærkninger m.v. til planforslagene er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen og er offentliggjort her på siden, se menu i venstre side.

Endelig vedtagelse af planerne

Endelig vedtagelse af planerne

Byrådet har den 17. juni 2014 vedtaget lokalplan nr. 1095 og kommuneplantillæg nr. 25 endeligt. Vedtagelsen er  bekendtgjort på Holstebro Kommunes hjemmeside - under Bekendtgørelser - onsdag den 25. juni 2014.

Kommuneplantillægget, lokalplanen og den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i høring i 8 uger. Bemærkninger og indsigelser har ikke ledt til ændringer i planerne, men Byrådet har besluttet, at det skal indføjes i VVM-tilladelsen for vindmølleprojektet, at Møborg Dambrug skal sidestilles med en bolig i forhold til krav vedrørende skyggekast.

Lokalplan, kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse og miljørapport kan tilgås via link under ”Læs mere” øverst til højre. Her fremgår endvidere link til den sammenfattende redegørelse, udarbejdet i henhold til § 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er meddelt VVM-tilladelse til opstilling af vindmøller nordøst for Vemb. 

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro