Holstebro Kommune

Vindmøller ved Blæsbjerg

subpage-img

Byrådet har den 19. september 2017 vedtaget tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1133. Lokalplanen, kommuneplantillægget samt VVM-redegørelse for Vindmølleprojekt Blæsbjerg er bekendtgjort på Holstebro Kommunes hjemmeside - under Bekendtgørelser - torsdag den 21. september 2017. Klagevejledning fremgår af annoncerne.

Planerne åbner mulighed for opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter i et område ved Blæsbjerg, der ligger syd for Ringkøbingvej imellem Idom og Råsted.

Planerne har været offentligt fremlagt i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2017. De indkomne indsigelser og bemærkninger har medført enkelte ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag. Det er indføjet i lokalplanens bestemmelser, at de ubebyggede arealer ikke må beplantes med træer og buske, og at der kun kan etableres én adgangsvej fra Ringkøbingvej. Endvidere er kommuneplanrammens og lokalplanens afgrænsning justeret, så de ikke omfatter dele af det tilgrænsende Natura 2000-område.

Planerne er miljøvurderet og der er udarbejdet en Vurdering af Virkning på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse, for vindmølleprojektet. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument. I henhold til miljøvurderingslovens § 9 er der i forbindelse med den endelige vedtagelse udarbejdet en sammenfattende redegørelse. 

Planerne vil fra bekendtgørelsesdatoen kunne ses på www.plansystem.dk ved klik på link herunder.

Materialet kan også ses i Planafdelingen, Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus.

Spørgsmål og henvendelser om det offentliggjorte og baggrundsmateriale hertil kan rettes til Planafdelingen på tlf. 9611 7558 eller pr. e-mail til planafdelingen@holstebro.dk.

Nedenfor fremgår informationer om forløbet forud for den endelige vedtagelse af planerne.

Anmeldelse fra Vindteam

Fra Vindteam ApS foreligger anmeldelse i henhold til VVM-reglerne af et projekt med 4 vindmøller ved Blæsbjerg.

Anmeldelsen i form af e-post med ledsagende materialer kan ses her:

Projektet er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen og dermed VVM-pligtigt.

Offentliggørelse af forslagene

Holstebro Byråd besluttede den 18. april 2017, at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 1133. Planforslagene har være fremlagt offentligt i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2017. VVM-redegørelsen for Vindmølleprojekt Blæsbjerg, Marts 2017, der er en kombineret VVM-redegørelse og en miljøvurdering af planerne, var fremlagt offentligt i samme periode. 

Se de indkomne indsigelser, bemærkninger mv. her

Planforslagene og VVM-redegørelsen kan ses på plansystem.dk:

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene blev der holdt et offentligt møde den 23. maj 2017. På mødet orienterede Holstebro kommune om planforslagene og VVM-redegørelsen. Vindmølleopstiller orienterede med bistand fra Energinet.dk om køberetsordningen og værditabsordningen.

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro