Holstebro Kommune

Vindmøller ved Gedmose

subpage-img

VVM-redegørelse og lokalplanforslag

VVM-redegørelse

VVM-redegørelsen for vindmølleprojektet med 6 nye, større møller er indeholdt i følgende to bind:

En realisering af projektet vil forudsætte, at følgende – eller et tilsvarende - forslag til lokalplan forinden er vedtaget endeligt:

Forudgående proces

Forudgående proces

Fra Vestforsyning A/S foreligger anmeldelse i henhold til VVM-reglerne af et projekt med 6 vindmøller ved Gedmose inden for det område, der i Kommuneplan 2013 er afgrænset som rammeområde 34.T.11 til vindmøller.

Anmeldelsen i form at et brev med ledsagende projektbeskrivelse mv. kan ses her:

Projektet er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen og dermed VVM-pligtigt. Byggeriet/anlægget har i øvrigt en sådan størrelse, at der er lokalplanpligt.

Teknik og Miljø har indledt VVM-proceduren med at annoncere efter ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af indholdet af en VVM-redegørelse for projektet. Til brug herfor er i juli 2015 udsendt dette debatoplæg med frist den 12. august 2015 for indsendelse af idéer mv.:

Ideer og forslag m.m. indkommet i perioden frem til d. 12 august 2015 ses samlet i dette dokument

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro