Holstebro Kommune

Visitationen

subpage-img

Hvis du i forbindelse med eksempelvis fysisk og psykisk sygdom, svækkelse eller handicap mener, at du har brug for hjælp og rådgivning i forhold til: 

kan du rette henvendelse til en visitator i Visitationen. Visitatoren er en faguddannet person, der sammen med dig vurderer dine behov og evt. muligheder for hjælp.
 

Hvordan foregår en visitation

Du vil blive inddraget mest muligt i oplysning og behandling af din ansøgning, så du selv er med til at træffe afgørelsen om den nødvendige hjælp. Visitator vil således bede dig om, at medvirke til, at få de nødvendige oplysninger frem.

Når visitatoren skal vurdere, hvilken hjælp du kan få, tages der udgangspunkt i lovgivningen, i dine behov og i det serviceniveau, Holstebro Byråd har vedtaget.

Du kan ifølge Serviceloven få hjælp, hvis din funktionsevne er midlertidigt, eller er varigt nedsat på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer.

Hjælpen tildeles altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din samlede situation og behov.

Vurderingen af behovet for hjælp kan ske i dit hjem, på visitationens adresse eller ved telefonisk kontakt.

Ved visitationsbesøg i dit hjem anbefales at invitere en bisidder - dvs. pårørende, bekendte eller andre - med til samtalen med visitator. Bisidderen kan støtte dig i situationer, hvor du er usikker. En bisidder er dine ekstra øjne og ører samt din ekstra stemme, hvis du ønsker det. Det kan være en god ting, idet andre kan være med til at huske, hvad der blev sagt og aftalt ved samtalen. 

 

Hvad lægger visitator vægt på ved visitationen

 

  • hvad du selv kan gøre 
  • om der er en ægtefælle eller andre i dit hjem, der kan hjælpe med nogle af de praktiske opgaver 
  • hvad du kan gøre med støtte fra personalet
  • hvad du efter træning, oplæring eller vejledning kan blive i stand til selv at gøre
  • hvad du er ude af stand til at gøre og derfor har behov for hjælp til

Der tages altid udgangspunkt i et mål om at du bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt.

Når der træffes afgørelse

Hjælpens omfang, formål og varighed aftales mellem dig og visitator.

  • Hvis du i forhold til pleje og praktisk hjælp får en bevilling på den ansøgte hjælp, får du en skriftlig orientering om den aftalte hjælp.
  • Hvis du ikke får den hjælp, du har søgt om, får du et skriftligt afslag med en forklaring (begrundelse), samt en klagevejledning.
  • Ved mindre justeringer af hjælpen, hvor du får den hjælp, du har bedt om, vil du ikke blive skriftligt orienteret.
  • Dit behov for hjælp bliver revurderet efter behov af visitator. Personalet, der kommer i dit hjem, vil derudover løbende følge dit behov for hjælp og meddele ændringer til visitator.

Hvor hurtigt træffes der en afgørelse

Visitatorerne foretager en individuel og konkret vurdering af, hvor meget det haster med at behandle den enkelte borgers anmodning om hjælp.

Derfor foregår en løbende koordinering og prioritering, under hensyntagen til, at der tilstræbes kortest mulige behandlingstid

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09