Kommissorium Bæredygtighedsudvalg

Herunder kan du se kommissoriet for bæredygtighedsudvalget. Læs mere om bæredygtighedsudvalgets opgaver

Projekt

Nedsættelse af rådgivende bæredygtighedsudvalg.

Formål

Formålet er at fremme bæredygtighed i Holstebro Kommune som geografisk område.

Udvalgets opgave er at afdække og drøfte muligheder og lokale virkemidler, der kan hjælpe til at fremme bæredygtighed i Holstebro Kommune som geografisk område. Dette skal gøres under hensyntagen til FN’s verdensmål og arbejdet skal bl.a. omfatte CO2 reduktion jf. regeringens mål (Budgetaftalen 2020 - 2023).

Fokus rettes mod, hvordan kommunen som:

 • Planmyndighed
 • Bygningsejer
 • Bygherre
 • Indkøber

- kan medvirke til at udvikle og/eller understøtte lokale, private leverandørers engagement i verdensmål, bæredygtighed og CO2-reduktion på en måde, der skaber forretning; direkte ved konkret at efterspørge bestemte løsninger – eller indirekte gennem rammer og ved at stille
sig til rådighed som laboratorium for andre.

Eventuel med en senere prioriteret nærmere afgrænsning.

Udvalget holder 2-3 møder om året i 2020 og 2021.

Udvalget skal i sit arbejde sikre en inddragelse af interessenter herunder borgere.

Udvalget har reference til Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion og har således ikke beslutningskompetence.

Leverancer

Udvalget skal udarbejde et katalog over initiativer, hvor Holstebro Kommune direkte eller indirekte som planmyndighed, bygningsejer, bygherre og indkøber kan udvikle og/eller understøtte private leverandørers engagement i verdensmål, bæredygtighed og CO2-reduktion.

Effektmål

Tre konkrete forslag til initiativer på kort sigt som planmyndighed, bygningsejer, bygherre og indkøber.

Tre konkrete forslag til initiativer på langt sigt som planmyndighed, bygningsejer, bygherre og indkøber.

Sammenhænge

Det rådgivende udvalg skal arbejde under hensyntagen til Holstebro Kommunes vision og eksisterende politikker, hvor særligt Planstrategien og Vækst og Udviklingspolitikken fremhæves.

Herudover er der i vedhæftede notat ”Igangsatte initiativer for at fremme bæredygtighed og energioptimeringer” beskrevet initiativer, der er igangsat i Holstebro Kommune og som vil bidrage til målet om at fremme bæredygtigheden reducere CO2-udledningen.

Tidsplan

Oplæg til nedsættelse af udvalget behandles i direktionen i 5. maj 2020.

Efterfølgende kan oplægget behandles i Økonomiudvalget den 12. maj og på byrådsmødet den 19. maj 2020.

Det rådgivende udvalgs arbejde forventes afsluttet ved udgangen af denne valgperiode.

Milepæle

Der skal ske en evalueringen af det rådgivende udvalg i ultimo 2020.

Organisering

Byrådet skal godkende oplæg til nedsættelse af det rådgivende udvalg.

Teknik og Miljø har ansvaret for den administrative understøttelse af udvalget

Udvalgets medlemmer:

 • Formand for udvalget er formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Klima
 • 2 medlemmer fra byrådet
 • 1 medlem fra Vestforsyning A/S
 • 1-3 medlem fra HIH/DI/DB
 • 2-4 faglige kapaciteter

Fra administrationen deltager:

 • Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel
 • Chef i Teknik og miljø Thomas Leerberg
 • Sekretariatsbistand fra Teknik og Miljø
 • Ad hoc fra andre forvaltningsområder

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro