Det beplantede filteranlæg

Før du etablerer et nyt spildevandsanlæg, er det en rigtig god idé at kontakte en kloakmester. Kloakmesteren skal lave alle de nødvendige forundersøgelse for et beplantet filteranlæg.

På nedenstående kortlinks kan kloakmesteren undersøge at placeringen af spildevandsanlægget overholder alle de nødvendige natur- og miljølovgivningskrav.

Her kan kloakmesteren optegne en skitse over anlæggets placering

Kloakmesteren skal derefter ansøge Holstebro Kommune om tilladelse via kommunens nye ansøgningsportal.

Ansøg om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg

Først når Holstebro Kommune har givet tilladelse, må du gå i gang med at etablere dit spildevandsanlæg.

Færdigmelding af kloakarbejde med sagsnummer


Afstandskrav til vandindvindingsanlæg og vandløb

Du kan på dette kortopslag kontrollere afstandskravene til boringer og brønde, vandløb, søer og hav.


Drikkevandsinteresser

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) via dette kortopslag.


Naturbeskyttelse

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor naturbeskyttede områder via dette kortopslag.


Byggelinjer og fredning

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor området omfattet af fredning og beskyttelseslinjerne via dette kortopslag.


Jordforurening

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor område med jordforurening via dette kortopslag.


Renseklasseoplande i Holstebro Kommune

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor område omfattet af renseklasse via dette kortopslag.


Teknik og Miljø
Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Spildevand

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up