Retningslinjer for tilsyn i Dagtilbud

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 03. oktober 2019
af Sara Gehr

Det pædagogiske tilsyn gennemføres som en kombination af anmeldte og uanmeldte besøg, der har til formål at sikre, at Holstebro Kommunes dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivnin-gen på dagtilbudsområdet (blandt andet dagtilbudsloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven), og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceni-veau kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.

Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. Herunder falder også tilsyn med økonomiske forhold i dagtilbud-det i henhold til lovgivningen, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.
Kommunale og selvejende institutioner: Tilsynet med de økonomiske forhold foretages løbende via centralt fastlagte budgetopfølgninger i løbet af året.

Tilsynet omfatter kommunale, selvejende, private og pulje institutioner.

Uanmeldt tilsyn finder sted, når Holstebro Kommune finder anledning dertil.


keyboard_arrow_up