Tilsyn i dagtilbud

Formålet med det pædagogiske tilsyn er todelt:

 1. Tilsynet skal sikre at lovgivningen på dagtilbudsområdet og de rammer og eventuelle prioriterede indsatser som Byrådet har fastsat overholdes.
 2. Tilsynet skal fungere som et middel til dialog mellem dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis. Tilsynet skal være med til at understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet.

Tilsynsmodel

Holstebro Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Tilsynsmodellen ser således ud:

Den politiske ramme fastsættes

Lege- og læringsmiljøvurdering gennemføres

Relevant data indsamles

Uanmeldte tilsyn gennemføres

Tilsyns- og kvalitetssamtaler afholdes

Udarbejdelse af tilsynsrapporter

Udarbejdelse af udviklingsplan

Afrapportering
til Børne- og Familieudvalget

Opfølgning på tilsynet

I Dagtilbudslovens § 5 står der, at kommunen skal føre tilsyn med, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelsen med lovgivningen på dagtilbudsområdet og at den ydelse, som dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, som Byrådet har besluttet er gældende i kommunen.

Den generelle tilsynsforpligtelse skal ses i sammenhæng med Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 146. I retssikkerhedsloven § 16 står der, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af dagtilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

I serviceloven § 146 står der at kommunen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år samt vordende forældre i kommunen lever.

Tilsynsforpligtelsen på dagtilbudsområdet retter sig mod:

 • Det indholdsmæssige i dagtilbuddene (det pædagogiske)
 • På hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene
 • Økonomiske forhold
 • Legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.
 • Kommunale institutioner
 • Selvejende institutioner
 • Private institutioner
 • Puljeinstitutioner
 • Den kommunale dagpleje

Tilsynet i kommunale og selvejende institutioner, samt dagpleje foretages hvert 2. år.
Tilsynet i pulje- og private institutioner foretages hvert år.

Som grundlag for tilsynet bliver der indhentet information om institutionen på følgende måder:

 • Dagtilbudslederen udfylder et forberedelses- og dialogskema, indeholdende spørgsmål om f.eks. børnenes trivsel og udvikling, ledelse og samarbejde, og personalets kvalifikationer og kompetencer.
 • Dagtilbuddets pædagogiske læreplan.
 • Resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen (leder og medarbejdere).
 • Observationer fra det uanmeldte tilsynsbesøg.

Det pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldt tilsynsbesøg og en tilsyns- og kvalitetssamtale.

Formålet med kombinationen er at supplere en mere struktureret tilsyns- og kvalitetssamtale med et uanmeldt tilsynsbesøg, der kan give et øjebliksbillede af den pædagogiske praksis, som den udstiller sig på et givent tidspunkt.

Det uanmeldte tilsynsbesøg

Det uanmeldte tilsyn foretages af en pædagogisk konsulent, som kommer på besøg i institutionen, og laver observationer af den pædagogiske praksis og læringsmiljøet. Observationerne bliver skrevet ind i et observationsskema og udvalgte temaer drøftes til tilsyns- og kvalitetssamtalen.

Ud over det uanmeldte tilsynsbesøg i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, kan der ved opstået behov, foretages yderligere uanmeldte tilsyn, f.eks. i forbindelse med borgerhenvendelser om kritisable forhold.

Tilsyns- og kvalitetssamtalen

Tilsyns- og kvalitetssamtalen er opdelt i to dele.  Den første del af samtalen foregår som en dialog mellem forvaltningen og den lokale leder i dagtilbuddet. Derudover skal en repræsentant fra forældrebestyrelsen samt en medarbejderrepræsentant fra dagtilbuddet deltage i samtalen. På samtalen drøftes udvalgte temaer fra tilsynet, med afsæt i de data der er indsamlet fra dagtilbuddet og det uanmeldte tilsyn. Her identificeres dagtilbuddets styrker og udviklingsområder.

Den anden del af samtalen gennemføres som en dialog mellem forvaltningen og den lokale leder. Her er fokus på at beslutte og tilrettelægge handlinger, med henblik på at udvikle den pædagogiske praksis.

Tilsyn med økonomiske forhold

Dagtilbuddets leder og økonomiafdeling foretager budgetkontrol hver måned på kommunale og selvejende dagtilbud.

Tilsyn med legepladssikkerhed

Dagtilbudslederen skal sørge for, at et certificeret firma gennemfører et legepladseftersyn en gang om året. Der følges op på det til tilsynet.

Tilsyn med brandforhold

Teknisk forvaltning gennemfører et brandtilsyn en gang om året.

Tilsyn med hygiejne og sundhed

Holstebro Kommune følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger. I Holstebro Kommune er det udmøntet i en hygiejnepolitik. Der følges op på det til tilsynet.

Overordnet tema for tilsynet: Det pædagogiske læringsmiljø

Ifølge Dagtilbudslovens § 7-9 skal dagtilbuddene arbejde med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Arbejdet med dette skal beskrives i dagtilbuddets pædagogiske læreplan, hvor det pædagogiske læringsmiljø er et centralt omdrejningspunkt. Derfor sætter tilsynet fokus på det pædagogiske læringsmiljø så som:

 • Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.
 • Børnefællesskaber – er der en balance mellem individ og fællesskab?
 • Understøttelse af børnenes leg og læreprocesser.
 • Understøttelse af børn i udsatte positioner, i at børnene bliver en del af fællesskabet.

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitikken har seks temaer. I 2019 og 2020 er der fokus på temaet ”Udviklende fællesskaber” med en politisk målsætning:

”I løbet af de næste to år vil vi se en stigning i antallet af børn og unge, der oplever sig selv som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder” (2019 og 2020).

Tilsynet vil have fokus på, hvordan der arbejdes med den politiske målsætning i forhold til det pædagogiske læringsmiljø.

Efter gennemførslen af tilsynet udarbejder konsulenten en tilsynsrapport, hvor det i hovedpunkter fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der skal følges op på.

Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen.

Institutionslederen skal offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside.

 

Udvikling af den pædagogiske praksis og kvalitet

Efter tilsyns- og kvalitetssamtalen udarbejder lederen en udviklingsplan for de indsatsområder der er aftalt mellem forvaltning og leder. Udviklingsplanen beskriver, hvordan dagtilbuddet vil arbejde med at forbedre udvalgte indsatsområder.

Udviklingsplanen fremsendes til sekretariatet i Børn og Unge 3 uger efter tilsyns- og kvalitetssamtalen. Herefter følges der løbende op på arbejdet med udviklingsplanen i det enkelte dagtilbud i løbende formelle samtaler mellem forvaltningen og lederen. Det gøres første gang i kvartalet efter, at der har været afholdt tilsyns- og kvalitetssamtale. Derudover følges der op ca. et år efter tilsyns- og kvalitetssamtalen.

Børn og Unge

Sekretariat

lock Send Digital Post (borger)
mail boern.unge@holstebro.dk
phone 96117536

Kirkestræde 11
7500 Holstebro