Fiskeundersøgelse i Lægård Bæk og Felding Bæk

  • Print
  • Forstør tekst

Undersøgelse af fiskebestanden på 5 strækninger af Lægård Bæk

Holstebro Kommune har i september 2018 undersøgt fiskebestanden i nedre del af Lægård Bæk. Formålet var at belyse udbredelsen af laks og ørred på strækningen fra Skivevej og til udløbet i Storå og lokalisere eventuelle problemområder for fiskebestandene.

Der forventes de kommende år at blive gennemført en række restaureringsprojekter i vandløbet af statslig og kommunal karakter. Det er derfor af interesse at kende fiskebestanden før der foretages ændringer af vandløbet, så effekten af restaureringsindsatser efterfølgende kan opgøres.

Resultat af undersøgelsen

Et overraskende resultat af undersøgelsen var, at der ved Østerbrogade og i Lystanlægget nedstrøms fisketrappen var vild lakseyngel med en tæthed på 62-65 stk. pr. 100 kvadratmeter vandløbsbund. Oven for fisketrappen i anlægget var der ved Ringvejen enkelte lakseyngel i en tæthed på 4 stk. pr 100 kvadratmeter vandløbsbund.

Længere oppe i vandløbet ved Lægårdvej og Skivevej var vandløbet ørredtomt i september 2018, her har sommerens tørke haft en betydning, idet strækningen ved Skivevej var helt udtørret i en periode i sommeren 2018. Generelt var ørredbestanden i vandløbet ringe og var væsentligt bedre, da DTU Aqua undersøgte vandløbet i 2015.

Undersøgelsen viser, at der er passageproblemer for fiskene forbundet med kammerfisketrappen i Lystanlægget. Længere opstrøms i vandløbet er udfordringen for laks og ørred, at vandløbet har dårlige fysiske forhold uden tilstrækkeligt grus. Vandindvinding i oplandet udtørrer øvre stræk af Lægård Bæk i nedbørsfattige sommerperioder, hvilket er uforeneligt med en stabil fiskebestand.

Undersøgelse af fiskebestanden i Felding Bæk

Holstebro Kommune har i september 2018 undersøgt fiskebestanden Felding Bæk nord for Nr. Felding Kirkevej.  Formålet var at belyse udbredelsen af ørred efter den tidligere regulerede strækning blev restaureret og genslynget på længere strækninger i årene 2014 og 2015.

Resultat af undersøgelsen

På de 2 undersøgte strækninger var der nu en tæthed af ørred på 59 og 67 stk. pr 100 kvadratmeter vandløbsbund. Denne tilstedeværelse af ørred må betegnes som tæt på at være tilfredsstillende. Overraskende nok var der også enkelte stk. lakseyngel på de 2 strækninger. Disse kan være vandret op fra Vegen Å og stammer ikke nødvendigvis fra gydning i selve Felding Bæk selvom der var meget vand i bækken i december 2017, der er laksens gydeperiode.

DTU Aqua har i 2015 undersøgt 2 andre strækninger i Felding Bæk. DTU Aqua fandt en meget høj tæthed af ørredyngel (277 stk. pr. 100 kvadratmeter vandløbsbund) på den restaurerede strækning ved bro Sørvadvej. DTU Aqua fandt samtidig at bækken var ørredtom lige syd for Nr. Felding Kirkevej, hvor vandløbet i sin tid er udrettet.

Fiskeundersøgelsen viser, at det er muligt i betydelig grad at forøge fiskebestandene når regulerede lige vandløb genslynges og der samtidig suppleres med grus- og stenmateriale, hvis det ikke i forvejen er til stede i vandløbet.


keyboard_arrow_up