Anlæg i det åbne land

  • Print
  • Forstør tekst

Der er regler for, hvornår og hvor du må sætte fx skilte op i det åbne land

Åbent land

Alle typer af anlæg i det åbne land skal placeres og udformes, så der i videst muligt omfang tages hensyn til landskabet.

Hensynet gælder:

  • de landskabelige værdier
  • beskyttelse af planter, dyr og deres levesteder
  • kulturhistoriske værdier
  • mulighederne for friluftsliv

Kommunen og Erhvervsstyrelsen skal godkende placering og udformning af offentlige vejanlæg, solenergianlæg, el-anlæg og andre anlæg, der strækker sig gennem landskabet.

Find og se planer i PlansystemDK/Plandata.dk

På Plandata.dk kan du finde planer efter planloven, dvs. lokalplaner, kommuneplaner mm.

Reklameskilte

Plakater, skilte, lysreklamer og andre indretninger med reklameformål må ikke anbringes i det åbne land. Reklamer, der anbringes nær den virksomhed, der reklameres for, er undtaget. Skiltene må dog ikke virke for dominerende i landskabet eller være synlige over store afstande. Godkendte skilte for trafikkampagner og mindre henvisningsskilte til virksomheder, der er anbragt på egen grund eller ved indkørslen til nærmeste vej, er også undtaget fra forbuddet.

Der er forskellige regler i kommunerne om ophængning og nedtagning af valgplakater. Kontakt vejmyndigheden i kommunen for at få tilladelse til ophængning.

Hvis du vil klage

Den afgørelse, som du har modtaget fra myndigheden/førsteinstansen, indeholder en klagevejledning med oplysninger om klagefrist og klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Læs også

Skrevet af borger.dk
borger.dk

Teksten er hentet fra borger.dk

keyboard_arrow_up