Naturbeskyttelse og fredning

Her kan du finde informationer om naturbeskyttelser, naturfredninger, fredede bygninger og meget mere.

Natura 2000

Et Natura 2000-område er et internationalt udpeget naturområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU. Områderne danner et økologisk netværk af værdifuld natur i hele Europa.

Indberet invasive arter

Invasive arter breder sig på bekostning af de oprindelige arter og dermed truer de den biologiske mangfoldighed.

Beskyttede naturområder

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte landets natur og indeholder blandt andet bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper. Det betyder, at områdernes tilstand ikke må ændres uden dispensation.

Naturfredning

En fredning skal ofte bevare området som det er, herunder forbyde tilplantning, bebyggelse m.v. En fredning kan dog også bestemme, at der skal gøres en aktiv indsats for at genskabe en bestemt naturtilstand, udsigt eller lignende.

Fredede bygninger

I dag er ca. 9.000 bygninger fredede i Danmark. En bygning kan blive fredet, hvis den opfylder bestemte kriterier. Fx kan en bygning fredes, hvis den er del af en bestemt bygningskategori, en bestemt arkitekts værk eller del af en bestemt egn. Alle kan foreslå fredning, så har du forslag til fredning af en bygning, kan du indsende dit forslag til Slots- og Kulturstyrelsen.

Anlæg i det åbne land

Alle typer af anlæg i det åbne land skal placeres og udformes, så der i videst muligt omfang tages hensyn til landskabet. Kommunen og Erhvervsstyrelsen skal godkende placering og udformning af offentlige vejanlæg, solenergianlæg, el-anlæg og andre anlæg, der strækker sig gennem landskabet.

Teknik og Miljø

Team Natur og Miljø - Natur

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. april 2021 af Haris Nuhanovic