Hydrologiprojekt på Thorsmindetangen

  • Print
  • Forstør tekst

Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har Holstebro kommune gennemført et naturgenopretningsprojekt på strandengene mellem Thorsminde og Fjand. Strandengene ligger mellem kystvejen og Nissum Fjord.

Engene har været vigtige områder for ynglefugle som engryle, brushane og stor kobbersneppe mfl., og er også vigtige for mange trækfugle på deres vandring mellem yngleområder og vinterrastepladser.

Desværre er strandengene efterhånden blevet så tørre, at de sjældne og truede fugle næsten er forsvundet fra området. Ændringerne skyldes dels dræning ved etablering af grøfter, men også landhævning forårsaget af flyvesand, som igennem årtier har lagt sig over området.

Grøfter er lukket til

Den vigtigste indsats er lukning af grøfter. Grøfterne er imidlertid ikke dækket helt til, men med mellemrum er der lagt propper i. Det betyder, at resten af grøften står tilbage som lavninger, hvor vandet ikke længere kan løbe væk. Ved flere af grøfterne, samt andre steder på engene, er gravet små lavninger, hvor vandet vil blive tilbageholdt i små lavvandede vandhuller.

Det overordnede formål med projektet er på bedste måde at genskabe de naturlige og oprindelige vandstandsforhold på engene, hvor vandet tilbageholdes i længere tid, i stedet for at løbe hurtig væk gennem grøfterne, samt at skabe åbne vandflader hvor ynglefuglenes fødeemner lever.

Stor opbakning fra lodsejere

Projektet er gennemført med stor opbakning fra lodsejerne. Alle der er med i projektet har indgået en frivillig aftale med Holstebro Kommune. Det område der bliver påvirket af ændringerne er på ca. 200 ha. Fremover må den landbrugsmæssige drift kun bestå i afgræsning og/eller høslæt. Græsning er til gengæld vigtig at fortsætte med, da yngle- og rastefuglene er lige så afhængig af afgræssede strandenge, som af våde strandenge.

Unikt naturområde

Strandengene ved Thorsminde er et unikt område i Europa, fordi det ligger på mange trækfugles rute mellem nord og syd. Derfor er det også et såkaldt Natura 2000-område for truede fugle og naturtyper, hvortil der er knyttet internationale forpligtelser.

Holstebro Kommune har haft hjælp til gennemførelse af projektet fra konsulentfirmaet Cowi a/s, og det lokale entreprenørfirma VKA Staby.

Se filmen om Hydrologiprojekt på Thorsmindetangen

Landbruget i Landskabet

keyboard_arrow_up