N-vådområde Hellegård

Status - sidst opdateret den 12-12-2018

Vi nærmer os nu med hastige skridt projektets afslutning. Anlægsarbejdet startede mandag den 27. august 2018, og nu mangler kun ganske få afsluttende arbejder med dræn og et par overkørsler. Dvs. arbejdet forventes færdigt til jul.

Vi har været heldige med godt og tørt vejr i hele anlægsperioden, og derfor er det først nu i december, der er kommet oversvømmelser i området – lang tid efter det nye slyngede vandløb er gravet færdigt. Kendetegnende for nyetablerede vådområder, tiltrækker det straks en masse fugle. Ved Hellegård ses således også allerede en mangfoldighed af fugle både på land, i engområderne og i luften.

Vådområde ved Hellegård Å syd for Handbjerg

Et kig mod Handbjerg  Hovgård og projektets nordligste slyngninger.

Det sidste tilfyldningsarbejde afsluttes ved Handbjerg Hovgård.

Det sidste tilfyldningsarbejde afsluttes ved Handbjerg  Hovgård.

Det sidste tilfyldningsarbejde afsluttes ved Handbjerg Hovgård.

Det lige stræk midt i billedet mangler at blive tilfyldt.

Det sidste tilfyldningsarbejde afsluttes ved Handbjerg Hovgård.

Åen slynger sig nu fint uden meget spor af det gamle forløb.

Det sidste tilfyldningsarbejde afsluttes ved Handbjerg Hovgård.

Et kig mod de øverste/sydligste slyngninger ved Skivevej.

Det sidste tilfyldningsarbejde afsluttes ved Handbjerg Hovgård.

Samme slyngninger set fra Skivevej.

Det sidste tilfyldningsarbejde afsluttes ved Handbjerg Hovgård.

Baggrund

På grundlag af veloverståede forundersøgelser besluttede Holstebro Kommune i september 2015 at arbejde for at etablere et vådområde ved Hellegård Å syd for Handbjerg.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Det overordnede mål er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden mest muligt, og de gennemførte beregninger viser, at projektet udledningen kan reduceres med godt 13 tons kvælstof årligt.

For at projektet kunne gennemføres forudsatte det, at der kunne indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere — i alt 33 ejendomme. Landbrugsstyrelsen, som stod for denne del af projektarbejdet, gik straks i gang med lodsejerforhandlingerne, og i efteråret 2017 var alle aftaler på plads, og der blev foretaget en stor jordfordeling.

Derfor ejer staten nu størstedelen af området, mens 5 lodsejere har valgt at beholde deres arealer. Når projektet er slut, udbydes jorden igen til salg.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførelse af projektet, hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Projektet i hovedtræk

Projektet går ud på, ved fremprovokation af periodevise oversvømmelser, at hæve vandstanden på hovedsageligt landbrugsarealer omfattende ca. 110 ha. Dette gøres ved dels, at genslynge Hellegård Å i et mere snævert og højere beliggende vandløbsprofil, dels ved at gennembryde og delvis fjerne de lave diger langs åen. Også den øverste strækning (ca. 1 km) af tilløbet Flodgrøften omlægges og genslynges med henblik på at etablere yderligere oversvømmelsesområder.

Samtidigt sikres det så vidt muligt, at overfladevand fra projektområdets opland, kommer til at overrisle arealer i projektområdet, hvilket også giver kvælstoffjernelse. Dette gøres ved at sløjfe dræn og grøfter i randområderne.

Projektet indebærer også at en pumpestation øst for Handbjerg Hovgård fjernes.  De dertil knyttede 21 brønde fjernes og tilhørende drænsystemer.

keyboard_arrow_up