N-vådområde Hellegård

Status - sidst opdateret den 26-10-2018

Anlægsarbejdet startede mandag den 27. august 2018 og alle slyngninger på nært et lille et nær Skivevej er gravet færdigt. Der arbejdes nu primært på at flytte den sidste opgravede jord over i det gamle vandløb, før der afslutningsvist skal laves lidt sløjfes nogle brønde og laves lidt grøftearbejde.

Vejrudsigten ser god ud, og vi regner stadig med at kunne afslutte arbejdet inden nytår.

Baggrund

På grundlag af veloverståede forundersøgelser besluttede Holstebro Kommune i september 2015 at arbejde for at etablere et vådområde ved Hellegård Å syd for Handbjerg.

Projektet indgår i vandoplandsplanen for Limfjorden.

Det overordnede mål er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden mest muligt, og de gennemførte beregninger viser, at projektet udledningen kan reduceres med godt 13 tons kvælstof årligt.

For at projektet kunne gennemføres forudsatte det, at der kunne indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere — i alt 33 ejendomme. Landbrugsstyrelsen, som stod for denne del af projektarbejdet, gik straks i gang med lodsejerforhandlingerne, og i efteråret 2017 var alle aftaler på plads, og der blev foretaget en stor jordfordeling.

Derfor ejer staten nu størstedelen af området, mens 5 lodsejere har valgt at beholde deres arealer. Når projektet er slut, udbydes jorden igen til salg.

Staten har givet tilsagn om midler til gennemførelse af projektet, hvoraf 75 % kommer fra EU og 25 % fra Miljøministeriet.

Projektet i hovedtræk

Projektet går ud på, ved fremprovokation af periodevise oversvømmelser, at hæve vandstanden på hovedsageligt landbrugsarealer omfattende ca. 110 ha. Dette gøres ved dels, at genslynge Hellegård Å i et mere snævert og højere beliggende vandløbsprofil, dels ved at gennembryde og delvis fjerne de lave diger langs åen. Også den øverste strækning (ca. 1 km) af tilløbet Flodgrøften omlægges og genslynges med henblik på at etablere yderligere oversvømmelsesområder.

Samtidigt sikres det så vidt muligt, at overfladevand fra projektområdets opland, kommer til at overrisle arealer i projektområdet, hvilket også giver kvælstoffjernelse. Dette gøres ved at sløjfe dræn og grøfter i randområderne.

Projektet indebærer også at en pumpestation øst for Handbjerg Hovgård fjernes.  De dertil knyttede 21 brønde fjernes og tilhørende drænsystemer.

keyboard_arrow_up