Vådområde Felsted Kog

Vådområde Felsted Kog blev etableret i perioden august til november 2015. Projektet blev gennemført af Holstebro Kommune, som en del af de statslige vandplaner og udgør en vigtig del af indsatsen for at reducere kvælstofbelastningen af Nissum Fjord.

Vådområdet omfatter ca. 180 ha, der tidligere hovedsageligt var landbrugsarealer og projektet vil årligt formindske kvælstofbelastningen af Felsted Kog og Nissum Fjord med 32 tons.

Projektet er beliggende ved Felsted Kog mellem Vemb og Ulfborg.

Vådområdet blev etablere ved at afbryde forbindelsen til ”Felsted Kog Landvindingslags” pumpestation ved Kytterup Havn. Den har af hensyn til landbrugsmæssige interesser hidtil været benyttet til at afvande området til mindst en meter under terræn.

Fremover sker vandafledningen fra vådområdet via et nyt naturligt udløb nord for Kytterup Havn.

For at hindre grundvandshævning og oversvømmelse på arealer beliggende ved Kytterupvej syd for projektområdet er der opbygget et næsten 2 km langt dige og etableret en ny pumpestation til afvanding af arealerne.

Nørgård Bæk har hidtil løbet gennem landvindingslaget og har haft sit udløb til Felsted Kog via pumpestationen. Det er omlagt så vandet nu ledes ind i vådområdet nord for det nye dige.

For at optimere kvælstoffjernelsen bliver der indtaget vand fra Storå, når vandstanden i åen overstiger kote 0,0 m.

Kanaler og dræn i området sættes ud af kraft.

Teknik og Miljø

Team Natur og Miljø - Natur

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. februar 2020 af Haris Nuhanovic