Vindmøller ved Thorsminde

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 01. juli 2019
af Jacky Hansen

Byrådet har den 19. september 2017 vedtaget tillæg nr. 15 for et område til én vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde. Vedtagelsen af kommuneplantillægget er bekendtgjort på Holstebro Kommunes hjemmeside onsdag den 27. september 2017. Klagevejledning fremgår af annoncen.

Med kommuneplantillægget udlægges et rammeområde 34.T.20 til én vindmølle med en totalhøjde mellem 125 -149,9 meter. Lokalplanlægning inden for vindmølleområdet skal ske inden for de rammer som kommuneplantillægget angiver for området.

Kommuneplantillægget har været i høring i perioden fra den 8. februar til den 5. april 2017. De indkomne indsigelser og bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget er miljøvurderet. Der redegøres for, hvorledes opstilling af vindmøllen vurderes at påvirke miljøet i forhold til en række af emner. Blandt andet indgår en vurdering af påvirkningen af landskabelige forhold og påvirkningen af det tilgrænsende Natura 2000-område og af bilag IV-arter. Konsekvensvurdering af Natura 2000-området og af bilag IV-arter indgår i deres fulde længde som bilag til kommuneplantillægget. I henhold til miljøvurderingslovens § 9 er der i forbindelse med den endelige vedtagelse udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse indgår som en del af kommuneplantillægget.

Kommuneplantillægget vil fra bekendtgørelsesdatoen kunne ses på www.plandata.dk ved klik på link herunder:

Materialet kan også ses i Planafdelingen, Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus.

Spørgsmål og henvendelser om det offentliggjorte og baggrundsmateriale hertil kan rettes til Planafdelingen på tlf. 9611 7558 eller pr. e-mail til planafdelingen@holstebro.dk.

Nedenfor fremgår informationer om forløbet forud for den endelige vedtagelse af planerne.


keyboard_arrow_up