Visitation og Rådgivning

 • Print
 • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 28. maj 2020
af Anne Houstoer Christensen

Visitation og Rådgivning er Socials myndighedsfunktion. Visitation og Rådgivning træffer afgørelser og bevilger indsatser til voksne borgere med betydelige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller andre sociale udfordringer som hjemløshed, misbrug mv.  

 

Målgruppe

Målgruppen er voksne borgere over 18 år med:

 • Fysisk funktionsnedsættelse, herunder erhvervet hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller nedsat talefunktion, syns- eller hørenedsættelse mv.
 • Psykisk funktionsnedsættelse, herunder udviklingshæmning, autismespektrumsforstyrrelser mv.
 • Psykosociale handicaps, herunder sindslidelser.
 • Misbrug af alkohol og/eller stoffer samt andre problemstillinger forbundet med social udsathed.

Hovedopgaver

Råd og vejledning

Visitation og Rådgivning yder råd og vejledning om struktur i hverdagen, håndtering af post og økonomi, almene tilbud og foreninger mv. samt uvisiterede aktivitets- og samværstilbud i kommunen. 

Du kan møde en socialrådgiver uden forudgående aftale alle torsdage mellem kl. 14.00-16.30. Du møder blot op på Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro. 

Hvis du vil vide mere, kan du henvende dig til Visitation og Rådgivning.

Udredning og afklaring af støttebehov

Visitation og Rådgivning udreder og afklarer støttebehov hos borgere, der ligger inden for målgruppen. På baggrund heraf træffer Visitation og Rådgivning i samråd med øvrige fagpersoner afgørelse om den indsats, som borgeren bevilges.
Visitation og Rådgivning træffer afgørelser i forhold til følgende typer af indsatser: 

 • Socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning) (Servicelovens §85)
 • Borgerstyret personlig assistance (Servicelovens §96)
 • Kontaktpersonordning for døvblindeblevne (Servicelovens §98)
 • Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)
 • Aktivitets - og samværstilbud (Servicelovens §104)
 • Midlertidige og længerevarende botilbud (Servicelovens §§107 og 108)
 • Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens §118)
 • Merudgifter til voksne (Servicelovens §100)

Du kan læse mere om Socialafdelingens serviceniveau i Socialafdelingens Kvalitetsstandarder eller håndbog i BPA som kan rekvireres ved at kontakte Visitation og Rådgivning på nedenstående mail.  

Udarbejdelse af handleplan og løbende evaluering på borgerens indsats

Handleplanen (Servicelovens § 141) udarbejdes sammen med borgeren og beskriver borgerens mål for den bevilgede indsats. Visitation og Rådgivning følger løbende op på handleplanen. 

keyboard_arrow_up