Orientering om private fællesveje i by og bymæssig bebyggelse

I henhold til privatvejslovens § 44 (Lov om private fællesveje, nr 1234 af 4. november 2015) er det hver enkelt grundejers ansvar at holde vejen i en god og forsvarlig stand til den trafik der er på vejen. Undtaget er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.

Det vil sige hver grundejer skal vedligeholde det areal der er fra vedkommendes ejendom til vejmidten.

Grundejeren er forpligtiget til at vedligeholde og renovere alt vej, fortov, sti, rabat osv. fra grundejerens ejendom til vejmidte.

Arealet skal vedligeholdes, renholdes og ryddes for sne. Se evt. Holstebro Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje på kommunens hjemmeside.

Kortbilag


keyboard_arrow_up