Botilbuddet Lyksborgvej 

Botilbuddet Lyksborgvej et længerevarende botilbud til voksne borger 18 år med en autisme spektrum forstyrrelse – og evt. andre tillægsdiagnoser

Antal pladser

6 pladser.

Husets fokus

Lyksborgvej er et længerevarende botilbud, hvor formålet er, at den enkelte borger arbejder med at vedligeholde og udvikle sig, således at der opnås mest mulig mestring i eget liv.  

Målgruppen er borgere over 18 år med en autismespektrumsforstyrrelse og komorbiditet som f.eks. depression, angst, OCD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Fælles for borgerne er, at de har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt til forståelse og mestring af deres autismediagnose mv.

Dagligdagen tager udgangspunkt i den enkeltes borgers ressourcer og kompetencer.

Personalet yder socialpædagogisk støtte og guidning til f.eks.:

 • Oprydning, rengøring og tøjvask
 • Madplanlægning, indkøb og madlavning
 • Økonomi
 • Fritidsinteresser, sociale relationer og kontakt til familie
 • Medicin
 • Forståelse for og håndtering af egen diagnose
 • Fastholdelse i uddannelse, virksomhedspraktik, dagtilbud og arbejde

Der er fælles sociale aktiviteter i botilbuddet – f.eks. obligatorisk beboermøde, temaaftener (film-/serieaften, brætspilsaften mv.), samt gåture i nærområdet, mindre ture og udflugter.

Den faglige indsats i botilbuddet tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Botilbuddet møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

Målet er at understøtte borgeren til at mestre mest muligt i eget liv – ud fra en forventning om, at selvstændighed øger livskvaliteten.

Metodisk arbejder personalet på Lyksborgvej fra:

 • Autismepiloten
 • Social færdighedstræning
 • Værdsættende samtaler
 • Hverdags-rehabilitering
 • Low Arousal - konflikthåndtering

Lyksborgvej ligger centralt placeret i Holstebro by. 

Botilbuddet består af 6 stk. 2-værelseslejligheder. Hver lejlighed har et integreret tekøkken med ovn og køleskab samt eget badeværelse.

Der er, i en tilstødende lejlighed, indrettet et fælleshus som beboerne har mulighed for at benytte i forbindelse med fællesspisning og deltagelse i sociale aktiviteter/arrangementer.

Der er etableret en fælles terrasse med et hyggeligt havemiljø som borgerne ligeledes har adgang til.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Botilbuddet Lyksborgvej

mail center.psykiatri@holstebro.dk
smartphone 20761288

Lyksborgvej 11
7500 Holstebro