Fase 1: Opstart

Hensigten med fasen er at få kendskab til det område du ønsker at byudvikle – altså at undersøge om der i området er forhold, som skal sikres i en lokalplan- eller i et byggeprojekt. Herefter kan politikkerne tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet og en lokalplanproces.

Anbefaling

Resultatet af fase 1 er en startredegørelse, der indeholder de væsentligste fakta samt bindinger i projektet, som præsenteres for politikerne.

Det anbefales, at du som bygherre henvender dig til Teknik- og Miljø allerede med dine indledende tanker og idéer hvis du ønsker at byudvikle.

Tidsforbrug

Denne fase forventes at tage ca. 4 uger, da den bl.a. kræver politisk behandling.

Et tidligt skitseprojekt præsenteres af bygherre. Skitseprojektet bør på nuværende tidspunkt have en lav detaljeringsgrad, og dermed kun indeholde ønsker til anvendelse og en overordnet disponering af arealet.

På baggrund af ønskerne om skitseprojektet vurderer Teknik og Miljø om projektet er lokalplanpligtigt. Vurderes projektet ikke lokalplanpligtigt, kan dele af fase 2 undlades samt hele fase 3 og 4.

Teknik og Miljø undersøger hvilke bindinger/konflikter, der er på grunden, som skal bearbejdes yderligere i fase 2.

På baggrund af oplysningerne fra skitseprojektet sammenholdt med de bindinger/konflikter der findes i området, udarbejder Teknik og Miljø en Startredegørelse. En startredegørelse er den officielle igangsætning af lokal­planarbejdet.

Startredegørelse beskriver i korte træk det kon­krete projekt eller den problem­stilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan.

Starteredegørelse forelægges Teknisk Udvalg. TU orienteres om startredegørelsen og lokalplanprocessen startes op. I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan fastsættes, hvilke særlige inten­tioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop denne plan.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro