Fase 3: Koordineret sagsbehandling

I fase 3 er et udkast til lokalplanen udformet og på baggrund af dette, kan en detailprojektering af det ønskede projekt påbegyndes. Imens du arbejder med en detailprojektering, arbejder Teknik og Miljø og de relevante samarbejdspartnere sammen om at koordinere og kvalitetssikre lokalplanen.

Anbefaling

Imens den interne behandling af planen pågår, anbefales det at du som bygherre arbejder med detailprojekteringen af projektet, for at udnytte ventetiden bedst muligt.

Tidsforbrug

Denne fase forventes at tage ca. 12 uger, da der både er en stor mængde sagsbehandling, og den første politiske behandling af lokalplanen foretages.

Teknik og Miljø foretager en intern høring af plandokumentet og tilretter det herefter.

Eksterne høringsparter, bl.a. Holstebro Museum, Vestforsyning, HMN GasNet P/S og teleselska­ber sender bemærknin­ger til relevante afsnit i planudkastet. Teknik og Miljø tilretter planen herefter.

Miljøscreening af planen er en indledende miljøscreening, som kan følges op ad en miljøvurdering, hvis screeningen viser dette. Såfremt det vurderes, at planen ikke skal miljøvurderes, skal berørte myndigheder høres. Teknik og Miljø foretager høringen af berørte myndigheder.

Byrådet skal godkende planforslaget før det sendes i offentlig høring. Teknik og Miljø udarbejder sagsfremstillinger til de politiske udvalg.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro