Fase 5: Godkendelse af byggemodning

I fase 5 forventes plangrundlaget at være endeligt vedtaget og de endelige tilladelser til at igangsætte byggeriet kan sagsbehandles. Denne sagsbehandling kan være mere eller mindre omfattende, afhængig af projektets omfang.

Anbefaling

Under detailprojekteringen afklares omfanget af nødvendige tilladelser og dispensationer for ansøgning i fase 5 hvor det anbefales, at anskue hele projektet som en helhed. For at sikre sammenhængen helt ned til den sidste tilladelse, byggetilladelsen, indkalder Teknik og Miljø til en forhåndsdialog med bygherre og relevante fagpersoner i starten af denne fase.

Tidsforbrug

Når indholdet i den samlede godkendelse af byggemodningen er kendt for Teknik og Miljø, via den proces der er gået forud for denne fase, kan sagsbehandling klares på op til 4 uger, men hvis der sker ændringer i projektet omkring de forhold, der er aftalt i de forudgående faser, må der forventes en længere sagsbehandlingstid.

I denne forhåndsdialog vil der ligeledes være mulighed for at drøfte de konkrete krav, der vil blive stillet til byggeriet, og eventuelle behov for dispensationer eller særlige tilladelser. Senest i denne forhåndsdialog anbefales det desuden at få afklaret behov for certificerede rådgivere, samt drøftelse af de indsatstaktiske forhold, evt. ved involvering af Beredskabet.

Holstebro Kommune skal ifølge lov om private fællesvej godkende private fællesveje, og hermed sikre en hensigtsmæssig infrastruktur. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet samt en række tekniske tegninger. Se indhold af beskrivelsen og de tekniske tegninger her.

Beskrivelsen skal som min. indeholde:

 • En beskrivelse af projektets indhold og omfang, valg af materialer mv.
 • Dimensionsgivende køretøj, planlægningshastighed og hastighedsbegrænsning.
 • Myndighedsprojektet skal overholde gældende vejregler. Det skal klart fremgå, såfremt det ikke har været muligt at undgå afvigelser fra vejreglerne.
 • Hvis projektet indeholder større/komplicerede krydskonstruktioner eller lignende, skal der udføres trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision udført af uddannet trafikrevisor.
 • Tidsplan for projektet.
 • Tekniske tegninger:
  Grunddata: Tegninger skal angives med nordpil, målestoksforhold, tydelig signaturforklaring, tegningsnummer jf. tegningsliste samt revisionsnummer.  Koter skal angives i højdeplansystem DVR90. Koordinater skal angives i system ETRS 1989 UTM 32 N. Filnavne på digitale filer skal indeholde tegningsnummer, revisionsnummer og titel på tegningen fx ”Situationsplan”.
 • Tegningsliste: Tegningsliste med navn på tegning, dato og revisionsdato og målestoksforhold.
 • Situationsplan: Situationsplan med veje, stier, grønne områder samt matrikelskel.
 • Såfremt der er eksisterende veje i området, skal disse vejnavne angives på situationsplanen. Hvis de nye veje i planen har fået vejnavn, skal dette vejnavn angives på tegningen ellers skal der angives Vej A, Vej B, Sti A, Sti B osv.
 • Belægningsplan: Belægningsplan med afvanding af veje og stier. Herunder detailplan for overkørsler, hastighedsdæmpende foranstaltninger, helleanlæg, svingbaner mm.
 • Oversigtsforhold og vendepladser: Oversigtsforhold for overkørsler til offentlig vej eller private fælles veje jf. gældende vejregler. Mål på vendepladser skal angives og være jf. gældende vejregler.
 • Belysningsplan: Ønskes vejbelysningen tilsluttet det offentlige gadelys kontaktes Vestforsyning Belysning A/S. Vejbelysningen skal opfylde kravene anført i kontrakten mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning Belysning A/S, og Bygherre skal være indstillet på, at indbetale et beløb til Holstebro Kommune svarende til anlægsomkostningerne for vejbelysningen.
 • Afmærknings- og skilteplan: Afmærknings- og skilteplan med vejtavler og kørebaneafmærkning angivet med ikon og korrekt nummer jf. gældende afmærkningsbekendtgørelse samt vejnavneskilt. Tegningen skal være i farve. Holstebro Kommune fremsender planerne til Midt- og Vestjyllands Politi for indhentning af deres godkendelse.
 • Kote- og belægningsplan: Planen skal angive fald i promille, og koterne skal være fyldestgørende så afvandingsprincippet nemt kan gennemskues.
 • Koordinerende ledningsplan: Ledningsplan udarbejdet med oplysninger fra LER, skal vise eksisterende ledninger, brønde, pumpestationer m.v. På planen skal de enkelte ledninger være angivet med tekst fx spildevandsledning, regnvandsledning, vandledning osv. Hver ledningstype skal have sin egen farve. Ledningsplan med projekterede spildevandsledninger, regnvandsledninger, brønde, vejbrønde, evt. nedsivningsbassin, evt. nedsivningsgrøft, evt. faskiner, evt. LAR-anlæg m.v., hvor hver type af ledning er angivet med tekst og med hver sin farve.
 • Længdeprofiler: Længdeprofil for veje og stier med hældning angives i promille, eksisterende terrænkoter og fremtidig vejkote.
 • Tværprofiler: Målsatte tværprofiler for veje og stier inkl. målsatte placering af ledninger, belysning og beplantning.  Tværprofiler skal vise opbygning af vej- og stikasse angivet med materiale type, opbygning og tykkelse, ledninger, vejtræer, belysningsmaster m.v., skel og koter. På tegningen skal angives mål på de enkelte anlægselementer. 
 • Fremtidig drift: Plantegning der tydeligt viser hvilken part, der står for vedligeholdelse og drift, herunder glatførebekæmpelse og snerydning på de forskellige områder i den private byggemodning.
 • Fremtidig ejerforhold: Plantegning der tydeligt viser hvilke veje, stier, overkørsler, grønne arealer, andre arealer, ledningsanlæg, belysningsanlæg, vejudstyr, skilte, nedsivningsbassiner m.v., der efter overdragelse vil være ejet af Grundejerforeningen, Vestforsyning, Holstebro Kommune eller evt. andre parter. Arealer på tegning skal angives med farvesignatur.

I forbindelse med godkendelsen af byggemodningen, herunder vejprojektet, skal der sikres at affaldshåndteringen kan ske på fornuftig og sikker vis.

Spilde- og regnvandshåndtering: Hvis området udelukkende skal spildevandskloakeres, skal der søges om tilladelse til håndtering af regnvand og klimavand. Alt efter hvordan det skal håndteres, kan der være tale om nedsivningstilladelse og/eller udledningstilladelse til recipient.

Hvis området skal separatkloakeres, skal der søges tilslutningstilladelse til afledning af 5 års regnhændelse til Vestforsyning Spildevand A/S. Tilladelse til håndtering af klimavand meddeles i tilslutningstilladelsen, hvis det skal ledes til forsyningens system, ellers meddeles det som nedsivnings- eller udledningstilladelse alt efter det konkrete projektet. I alle tilfælde skal der søges om tilladelse herfor.

Ansøgninger til håndtering af overfladevand skal være i overensstemmelse med vandhåndteringsplanen for området, der er udarbejdet i fase 2, samt retningslinjer for dimensionering af bassiner, ledningsanlæg, LAR-løsninger, befæstelsesgrader m.m. vedtaget i kommunens spildevandsplan.     

Vandløb: Flytning af vandløb, grøfter, dræn og rørlægninger, der afvander flere matrikler og/eller ændringer af eksisterende rørdimensioner/profiler, kræver tilladelse efter lov om vandløb.

Grundvandssænkning: Hvis der skal ske en grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet kræver dette en tilladelse fra kommunen. I forbindelse med grundvandssænkninger skal der altid laves en vurdering af påvirkningerne af omgivelserne (VVM-screening). Ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan findes under Grundvandssænkning (holstebro.dk).

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet træffes en brønd eller boring skal denne sløjfes efter gældende regler.

Jordflytning: Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde skal bortskaffes mere end 1 m3 jord, skal det muligvis anmeldes til Teknik og Miljø inden flytning. Der er krav om anmeldelse af jordflytning samt analyse af jorden i forbindelse med flytning af jord fra kortlagte arealer, jord fra offentlig vej, jord fra områdeklassificerede områder og hvis jorden skal til ikke-godkendt modtager f.eks. landbrugsmark.

I forbindelse med bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede områder, skal jorden analyseres med 1 prøve pr. 120 tons ønsket bortskaffet jord. Anmeldelse af jordflytning skal ske på Jord (holstebro.dk).

Kortlagt område (V1/V2): Hvis området ligger inden for et kortlagt areal og man ønsker at bygge, renovere eller ændre arealanvendelsen derpå, skal der tages en række forbehold og som udgangspunkt søges om en såkaldt § 8-tilladelse hos Teknik og Miljø. Kontakt Teknik og Miljø forinden for at få afklaret forureningsforholdet og kravet om § 8-tilladelse for det pågældende område. Det anbefales dernæst at tage kontakt til en miljørådgiver med erfaring inden for jordforureningsområdet til at udarbejde ansøgningen.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet kon­stateres tegn på uventet jordforurening, skal arbejdet straks standses, og Teknik og Miljø skal underrettes.

En række projekttyper er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 og færre af bilag 1. Bygherre bør derfor være bekendt med bilagenes indhold, og om projekttypen omfattes af lovens regelsæt.

Hvis projektet optræder på bilag 2, skal bygherre ansøge om en screening af projektet for at afgøre, om det skal igennem en miljøvurdering (VVM). Ansøgningsskemaet kan findes på kommunens hjemmeside på dette link: https://www.holstebro.dk/vvm. Holstebro Kommune har i lovgivningen 90 dage til screeningsopgaven, fra når der ligger en fuldt oplyst sag. Ofte vil sagsbehandlingstiden dog være kortere.

Hvis projektet screenes til en miljøvurdering eller, hvis projektet allerede optræder på lovens bilag 1, er bygherre forpligtet til at ansøge om VVM-tilladelse og til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet. Kommunen skal gennemføre en miljøvurderingsproces (VVM) med offentlige høringsfaser undervejs. Varigheden for en VVM-proces er typisk mellem 6-12 måneder, og skal derfor planlægges tidligt ind i tidsplanen for projektet.

I fase 2 blev hovedforsyningen til området fastlagt via dialog med forsyningsvirksomhederne.

Området skal forsynes med vand, varme og strøm. Alt efter kloakeringsprincip skal der også fremsættes spildevandsstik og evt. regnvandsstik.

Bygherre skal indgå aftale med forsyningsvirksomhederne om tilslutningspunkter samt evt. placering af nødvendige ledningskorridorer.

Ansøgning om udstykning skal indsendes af landinspektør.

Inden udstykningen kan godkendes af Holstebro Kommune skal vejprojektet være endeligt godkendt, men for at sammenhængen sikres anbefales, at udstykningen og vejprojektet afklares sideløbende.

Hvis der ikke skal ske matrikulære ændringer, skal der senest i forbindelse med behandlingen af byggesagen indsendes et udstykningsforslag iht. Byggelovens §10A, der redegør for mulighederne for vejadgang og byggerettens overholdelse i tilfælde af en senere udstykning. I det tilfælde vil adresser også blive tildelt her.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro