Fase 6 - Byggetilladelse

Fase 6 handler om godkendelsen af selve byggeriet, herunder den præcise udførsel af bygningens konstruktioner og udformning samt byggeriets indretning.

Ansøgning

Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes via Byg og Miljø portalen.

Tidsforbrug

Hvis der forud for indsendelsen af ansøgning har været foretaget en forhåndsdialog, som det anbefales i fase 5, og ansøgningen er fyldestgørende med alle de relevante oplysninger og tegninger, vil denne sagsbehandling ofte kunne foretages inden for 2-4 uger.

Ansøgningen skal indeholde målsatte tegninger i form af en situationsplan, med alle grundens bygninger og angivelse af deres afstand til skel. Derudover skal situationsplanen indeholde placering og udformning af indkørsel/overkørsel fra vej, parkeringspladser, fri- og opholdsarealer samt legeområder. Til situationsplanen skal der oplyses om type af affaldshåndtering, befæstelse, håndtering af regn- og overfladevand, samt afledning af spildevand.

Derudover skal ansøgningen indeholde en plantegning der viser bygningens indretning, adgangsforhold, herunder indretning af fælles adgangsveje, placering af vinduer og døre, samt arealer fordelt på enhedsniveau, en snittegning der viser bygnings- og rumhøjde, konstruktionernes opbygning og materialevalg og terrænforhold, samt en facadetegning der viser bygningens højde(r), materialevalg, terrænforhold m.v.

Ansøgningen skal følges op af en redegørelse for den valgte konstruktionsklasse, som dokumenterer A1. Konstruktionsgrundlag, A2. Statiske beregninger – bygværk og A3. Konstruktionstegninger og modeller.

Ansøgningen skal følges op af en brandteknisk dokumentation. Dokumentationen skal indeholde grundlaget for de valgte brandsikringstiltag, brandteknisk dokumentation eller notat for bygningens udformning, en brandplan, samt en dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af brandsikringstiltag og bygningsdele vil blive gennemført.

BBR-oplysninger til registreringen skal indeholde arealer på enhedsniveau, materialer og adgangsforhold.

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om hvilke tekniske forhold byggeriet er omfattet af.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro