Helhedsplan

Helhedsplanen skal skitsere muligheder for at placere Power-to-X-anlæg i dele af området ved Idomlund.

Status for udvikling ved Idomlund marts 2024

Holstebro Kommune afventer stadig Folketingets beslutninger omkring havvindudbud og brintinfrastruktur, hvilket har været med til at udskyde helhedsplanen for området. Samtidig bliver der arbejdet videre med analyser i området ved Idomlund.

Holstebro Kommune ønsker det bedst mulige datagrundlag bag planerne og har derfor sat gang i nødvendige feltundersøgelser, der ofte er årstidsbestemte. Det betyder, at man i løbet af foråret kan møde forskellige eksperter på tur i landskabet for at foretage undersøgelser af dyre- og plantelivet.

På baggrund af politiske aftaler om mere havvind og konkrete planer om havvindmøller ud for Vestkysten er Energinet ved at forberede stationsarealer og kabelforbindelser på land til nye havvindmølleparker i Nordsøen under projektet Mere Havvind 2030. I perioden fra 1.  april og frem til 1. november 2024 vil Energinets rådgiver ligeledes løbende udføre feltundersøgelser og registrering af beskyttede natur- og miljøforhold ved Idomlund Station og kabeltracéet fra Vestkysten ind til stationen. Se mere information om projektet på Energinets hjemmeside.

Holstebro Kommune planlægger for de stationsudvidelser, der er behov for til at føre strømmen fra havvindparkerne videre til forbrugerne. Stationsudvidelserne sker ved Husby Station og ved Idomlund Station. Følg med i planlægningsarbejdet ved at følge:

Har I spørgsmål til arbejdet er I meget velkomne til at rette henvendelse til Teknik og Miljø på mail:  tm@holstebro.dk

Hvad er en helhedsplan?

Hvad er en helhedsplan?

Helhedsplanen er en første screening og undersøgelse af de muligheder og udfordringer, som er forbundet med at planlægge for etablering af PtX-virksomheder.

Inden for området undersøger kommunen, hvor og hvordan de store PtX-anlæg kan placeres. Hvordan der sikres tilstrækkelig plads til følgeerhverv, så der er mulighed for fremtidige udviklingsmuligheder. Kommunen undersøger også, hvordan forsyningskorridorer til el, vand og spildevand kan placeres, hvor en kommende brintledning kan ligge, og hvordan infrastrukturen kan udbygges til glæde for flest muligt.

Helhedsplanen er således et vigtigt første redskab i arbejdet for at sikre, at der tages hensyn til beboere, lodsejere, lokalsamfund, landskabet og naturen i området, når der også skal være plads til PtX-anlæg.

Helhedsplanen er ikke bindende, men vil være et væsentligt teknisk input til det kommuneplanarbejde, som efterfølgende skal sættes i gang.

En skitse af muligheder

Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for Idomlund-området. Planen skal undersøge og afgrænse muligheder for at placere Power-to-X-anlæg (PtX-anlæg), infrastruktur og følgeerhverv i dele af området. Helhedsplanen er det første skridt på vejen mod en egentlig planlægning i området – her undersøger vi sammenhænge, udfordringer og muligheder. 

Danmark er et samfund med meget høj CO2-udledning, og Folketinget har besluttet, at Danmark skal være klimaneutral i 2050 og have reduceret udledning af klimagasser med 70% i 2030. Klimaaftalen om grøn strøm og varme indgået i 2022 betyder, at der frem mod 2030 skal produceres meget mere havvind. Højspændingsstationen ved Idomlund er under udvidelse for at kunne modtage den forøgede mængde strøm, der kommer fra solceller og vindmøller, og som er afgørende i den grønne omstilling og Danmarks ambitiøse miljømålsætning.

Området ved Idomlund er således et knudepunkt for Danmarks grønne energi og dermed det naturlige sted at placere de PtX-anlæg, som skal producere den brint, der skal være byggesten i de fremtidige produkter, som forventes at erstatte kilderne til CO2-udledning. 

Helhedsplanen skal sikre en overordnet og sammenhængende planlægning med plads til:

  • Perspektivområder for PtX med følgeerhverv
  • Fremtidige udviklingsmuligheder
  • Forsynings- og infrastrukturkorridorer

Helhedsplanen skal samtidig sikre:

  • Hensyn til boliger som ikke kommer til at indgå i det fremtidige erhvervsområde og lokalsamfund
  • Fortsat plads til natur, landskab og vandhåndtering