Hobbydyr

Ønsker du nogle hobbydyr, er der nogle ting, du skal holde dig for øje. I miljølovgivningen skelnes der mellem erhvervsmæssigt- og ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Et erhvervsmæssig dyrehold vurderes udelukkende på baggrund af dyreholdets størrelse, og ikke på hvorvidt du har dem i erhvervsøjemed.

Størrelsesgrænsen for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er:

1. 30 høns og
2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
3. et dyrehold med enten

  • a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  • b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  • c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  • d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  • e) 15 producerede slagtesvin,
  • f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  • g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  • h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  • i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct

 

Hvis dyreholdet består af flere former for dyr, kan kommunen ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyreholdet anses for værende erhvervsmæssigt. I disse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at kontakte Natur- og Miljø og få en forhåndsvurdering. Du kan udfylde formularen "Landbrugsbyggeri" med angivelse af dyrehold, og vi vil lave en vurdering herudfra.

Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold med kvæg, svin, heste, får eller geder i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold kan i modsætning til erhvervsmæssigt dyrehold etableres og ændres uden forudgående anmeldelse til kommunen. Hvis du er i tvivl om et givent dyrehold vurderes som erhvervsmæssigt, er det en god idé at kontakte kommunen for at få dyreholdet vurderet.

Herudover gælder det generelt, at dyrehold, tilhørende stalde samt anlæg m.v. ikke må medføre væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening. Ønsker du et dyrehold over grænsen for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold skal du anmelde det.


keyboard_arrow_up