Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har den 12. november 2013 vedtaget tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Tillægget omfatter en opdatering af den nuværende og den fremtidige belastning af renseanlæggene i kommunen. Dette er sket som følge af bl.a. planlagte erhvervstilslutninger, byggemodninger og øvrige tilslutninger. Tillægget omfatter endvidere mindre tilretninger af kloakoplandsafgrænsninger, tilpasninger i forhold til den øvrige kommunale planlægning, mindre tekstrettelser m.v.

Der er foretaget mindre omprioriteringer på tids- og investeringsplanen ved tidsmæssige justeringer af separeringsprojekter og mindre tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter.

Der er foretaget mindre ændringer af kortene, bl.a. er oplande ajourført med hensyn til kloakstatus og bassiner er angivet i nye områder i det omfang, de ikke har været planlagt eller etableret før.

I det åbne land er tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning udskudt et år således, at de sidste ejendomme i det åbne land får påbud i 2015. Ca. 45 ejendomme i det åbne land er planlagt kloakeret. 

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016


keyboard_arrow_up