Tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes spildevandsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har den 16. december 2014 vedtaget tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §32. Tillægget er det årlige tillæg til planen, der udarbejdes i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, jf. det årshjul, der er vedtaget at gælde for udarbejdelse af årlige tillæg til spildevandsplanen m.v.

Siden kommunen sendte forslaget til tillægget i offentlig høring er Statens Vandplaner blevet vedtaget og disse er dermed gældende som Kommunens administrationsgrundlag i forhold til vandmiljø og grundvand. Tillægget er tilrettet de ændringer, der fremgår af Vandplanerne for så vidt angår retningslinier, recipienttilstande- og mål samt indsatsområder. Det betyder blandt andet at nogle vandløbsstrækninger ikke længere er målsatte, mens andre vandløbsstrækninger nu opfylder målsætningen. Det medfører, at der i en del vandløbsoplande ikke er grundlag for blandt andet at meddele påbud om forbedret rensning.

I tillægget til planen er Vestforsyning Spildevand A/S's tids- og investeringsplan indarbejdet således, at projekterne der er relateret til selskabet, kan gennemføres indenfor prisloftet. Der er foretaget omprioriteringer af separeringsprojekter og tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede kloakrenoveringsprojekter. Der er igangsat bassinrenoveringsprojekter til minimering af den hydrauliske belastning af vandløbene Frøjk Bæk og Lægård Bæk.

Der er planlagt kloakeret ca. 19 nye ejendomme i det åbne land. Hovedparten af disse er omfattet af krav om forbedret rensning.

I Vandplanerne er fristen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land udskudt med et år, dvs. at tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning er ændret således, at de sidste ejendomme får påbud i 2016.

Retningslinier for etablering af faskiner er blevet ajourført, og i den forbindelse indføres en bagatelgrænse for meddelelse af tilladelse til nedsivning af tagvand fra skure, garager og øvrige bygningsarealer under 50 m2. Det er tilstrækkeligt at anmelde nedsivningen sammen med byggeansøgningen vedlagt kloaktegning. Ud fra forsigtighedsprincippet, der kan som udgangspunkt ikke nedsives i faskine, men fortsat fra terræn via grøfter, regnbede m.v. indenfor 300 meter zonen til almene vandforsyningsboringer.

Retningslinier for tilslutning af overfladevand til forsyningens kloak er blevet præciseret/uddybet og der arbejdes på et dokument, der skal hjælpe den enkelte virksomhed til at beregne, hvor store mængder vand der kan afledes til forsyningens regnvandskloak og eks. hvor stort bassin virksomheden skal etablere på egen grund.

Spildevandsplanen har inddraget det nye skrift 30 vedrørende dimensionsgivende regnhændelser og klimafaktorer i forbindelse med dimensionering af bassiner og ledninger.

Tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes spildevandsplan


keyboard_arrow_up