Erhvervsaffald

Alle virksomheder, herunder offentlige eller private institutioner, i Holstebro Kommune har pligt til at benytte de affaldsordninger der er gældende i kommunen.

Erhvervsaffald er affald, som er frembragt af virksomheder, og omfatter følgende: dagrenovationslignende affald, have-/parkaffald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt affald.

Holstebro Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ, vedtaget 23. januar 2012, fastsætter regler for virksomheders håndtering af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald. Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald kildesorteres og afleveres til genanvendelse.

Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for den kommunale ordning overholdes.
Holstebro Kommunes erhvervsregulativ angiver retningslinjer for virksomhedernes håndtering af:

  • Dagrenovationslignende affald
  • Genbrugspladser
  • Ikke-genanvendeligt farligt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Ikke-genanvendeligt PVC–affald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Deponeringsegnet affald
  • Affald fra olie- og benzinudskillere

keyboard_arrow_up