Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er affald, som er frembragt af virksomheder, og omfatter følgende: dagrenovationslignende affald, have-/parkaffald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt affald.

Alle virksomheder har pligt til at sortere deres affald.

Holstebro Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ, vedtaget 23. januar 2012, fastsætter regler for virksomheders håndtering af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald. Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald kildesorteres og afleveres til genanvendelse ved en godkendt modtager. Du kan -og skal, finde en godkendt modtager og transportør til dit affald i affaldsregisteret.


keyboard_arrow_up