Folkeafstemning om forsvarsforbehold

Danskerne skal stemme om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Onsdag den 1. juni 2022

1juni.dk kan du finde information om, hvad vi skal stemme om, hvordan du stemmer og Folketingets partiers holdninger til forsvarsforbeholdet.

Logo for folkeafstemning om forsvarsforbeholdet

Blive klogere på forsvarsforbeholdet

På www.eu.dk/forsvarsforbehold, kan man  blive klogere på, hvad vi stemmer om og se korte videoer med alle partilederne. 

Mere om afstemningen

For at du kan stemme til en folkeafstemning, skal du have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at du skal:

 • være dansk statsborger,
 • være fyldt 18 år,
 • bo fast i Danmark,
 • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre i hele Danmark fra onsdag d. 20 april 2022 til og med lørdag d. 28 maj 2022 kl. 16.00.

Du kan i Holstebro Kommune afgive din brevstemme i Borgerservice i Vinderup, Ulfborg og Holstebro inden for den normale åbningstid.

Desuden kan du brevstemme i Borgerservice på Rådhuset i Holstebro på følgende tidspunkter:

 • Lørdag den 7. maj 2022 kl. 9.00 – 12.00
 • Lørdag den 21. maj 2022 kl. 9.00 – 12.00
 • Lørdag den 28. maj 2021 kl. 9.00 – 16.00

Når du brevstemmer, skal du huske at medbringe legitimation. 

Du har også mulighed for at stemme hjemme hos dig selv, hvis du:

 • På grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at møde op på valgstedet eller brevstemme i Borgerservice
 • Ikke har lejlighed til at stemme på sygehuse, plejehjem, beskyttede boliger og andre institutioner m.v.

Hvis du vil brevstemme hjemme hos dig selv, kan du i perioden mellem den 4 maj og 21 maj kl. 12.00 henvende dig til Borgerservice på tlf. 9611 7574.

På dagen kan ældre og svagelige vælgere få kørelejlighed til og fra valgstedet, hvis man ikke er i stand til selv at klare transporten.

Kørslen stilles gratis til rådighed af Holstebro Kommune, og sker så vidt muligt om formiddagen.

Hvis du ønsker at blive kørt til og fra valgstedet, skal du ringe til borgerservice på tlf. 9611 7574 senest mandag den 31. maj kl. 12.00.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at skifte valgsted. Dette skal ske ved henvendelse i Borgerservice på tlf. 9611 7574 i perioden mellem den 4. maj 2022 og den 24. maj 2022 kl. 12.00

Der er 10 valgsteder i Holstebro Kommune. Det er det samme antal og de samme steder som ved det seneste valg i kommunen.

Ved valget åbner alle valgstederne kl. 8.00 og lukker kl. 20.00. 

De 10 valgsteder er:

 • Black Box i Musikteatret i Holstebro
 • Nørreboulevard Skolens hal i Holstebro
 • Hotel Vinderup
 • Sevel Hallen
 • Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg
 • Vemb Kultur og forsamlingshus 
 • Multihallen Sdr. Nissum
 • Mejdal Hallen
 • Mejrup Kultur- og Fritidscenter
 • Skave & Omegns Multihus

Du modtager dit valgkort med posten senest fredag d. 27 maj 2022. Har du ikke modtaget dit valgkort senest denne dag, kan du kontakte borgerservice på tlf. 96 11 75 74.

Du kan brevstemme fra d. 20 april, selvom du ikke har modtaget valgkort, du skal blot medbringe legitimation.

For at få udleveret din stemmeseddel på valgstedet - skal du aflevere dit valgkort, som du har fået med posten, og oplyse din fødselsdato. Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget det, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort.

Det er således ikke en betingelse, at du medbringer dit valgkort for at få lov til at stemme på valgdagen, så længe du medbringer legitimation.

På afstemningsstedet d. 1 juni vil du få udleveret en stemmeseddel.

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlen skal du sætte kryds i et af de firkantede afkrydsningsfelter. Du må kun sætte ét kryds på stemmesedlen. Ellers er din stemmeseddel ugyldig.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, resultatet af valget, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Har du på valgdagen brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., kan du få hjælp af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere på valgstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Der er ikke længere krav om, at du skal bistås af mindst en myndighedsperson (en valgstyrer eller en tilforordnet vælger). Du kan vælge kun at få hjælp fra en person, du selv har udpeget.

To betingelser skal være opfyldt for at få hjælp alene af en person, du selv har valgt:

 1. Du skal udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegive, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
 2. Dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, fx på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du få lov til at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med

Pjæse fra indenrigs og boligministeriet 

Du kan læse og eller downloade vejledning till hvordan du kan få hjælp til afstemningen her

Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, kan du blive ude i bilen og stemme derfra. Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrer/en medarbejder på valgstedet, som sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne.