Hjemmehjælp og boliger

Hjemmehjælp og boliger visiterer til en lang række ydelser, hvis du har brug for hjælp og pleje.

Råd og vejledning

Hjemmehjælp og Boliger kan yder råd og vejledning, hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen.

Den hjælp, vi kan tilbyde dig, vil altid tage udgangspunkt i dine behov og i hvor høj grad, du selv er i stand til at deltage samt vedtagne kvalitetsstandarder på området.

Så hvis du i forbindelse med eksempelvis fysisk og psykisk sygdom, svækkelse eller handicap mener, at du har brug for hjælp og rådgivning, kan du rette henvendelse til en visitator i Hjemmehjælp og boliger.

Visitatoren er en faguddannet person, der sammen med dig vurderer dine behov og dine muligheder for hjælp.

Du vil blive inddraget mest muligt i oplysning og behandling af din ansøgning, så du selv er med til at træffe afgørelsen om den nødvendige hjælp. Visitator vil således bede dig om, at medvirke til, at få de nødvendige oplysninger frem.

Når visitatoren skal vurdere, hvilken hjælp du kan få, tages der udgangspunkt i lovgivningen, i dine behov og i det serviceniveau, Holstebro Byråd har vedtaget.

Du kan ifølge Serviceloven få hjælp, hvis din funktionsevne er midlertidigt, eller er varigt nedsat på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer.

Hjælpen tildeles altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din samlede situation og behov.

Vurderingen af behovet for hjælp kan ske i dit hjem, på visitationens adresse eller ved telefonisk kontakt.

Ved visitationsbesøg i dit hjem anbefales at invitere en bisidder - dvs. pårørende, bekendte eller andre - med til samtalen med visitator. Bisidderen kan støtte dig i situationer, hvor du er usikker. En bisidder er dine ekstra øjne og ører samt din ekstra stemme, hvis du ønsker det. Det kan være en god ting, idet andre kan være med til at huske, hvad der blev sagt og aftalt ved samtalen. 

Hjælpens omfang, formål og varighed aftales mellem dig og visitator.

  • Hvis du i forhold til pleje og praktisk hjælp får en bevilling på den ansøgte hjælp, får du en skriftlig orientering om den aftalte hjælp.
  • Hvis du ikke får den hjælp, du har søgt om, får du et skriftligt afslag med en forklaring (begrundelse), samt en klagevejledning.
  • Ved mindre justeringer af hjælpen, hvor du får den hjælp, du har bedt om, vil du ikke blive skriftligt orienteret.
  • Dit behov for hjælp bliver revurderet efter behov af visitator. Personalet, der kommer i dit hjem, vil derudover løbende følge dit behov for hjælp og meddele ændringer til visitator.

Visitatorerne foretager en individuel og konkret vurdering af, hvor meget det haster med at behandle den enkelte borgers anmodning om hjælp.

Derfor foregår en løbende koordinering og prioritering, under hensyntagen til, at der tilstræbes kortest mulige behandlingstid.

Hjemmeplejen er opdelt i 4 teams

De 4 teams er fordelt centralt rundt i vores kommune - 2 områder i øst og 2 i vest.

Hvert område dækker sin del af kommunen. 

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.