Klimatilpasningsplan

Natur og miljø

Sidst opdateret 17. januar 2018
af Haris Nuhanovic

Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen

Klimatilpasningsplanen beskriver risikoen ved oversvømmelser fra kloakker, vandløb, havet og grundvand. Læs klimatilpasningsplanen her

Klimatilpasningsplanen er gennemført som Kommuneplantillæg nr. 32 med reference til Kommuneplan 2009. Klimatilpasningsplanen er desuden indarbejdet i Kommuneplan 2013 - 2025.

Klimafokuserede besigtigelser af regnvandskloakker

De steder, hvor kortlægningen viser, at regnvandskloakkerne kan oversvømme et område, og give mere end 10 cm vanddybde, bliver nærmere gennemgået sammen med forsyningsselskabet. Som resultat af gennemgangene beskrives de nødvendige tiltag. 

Klimasikring af Holstebro by

Siden udarbejdelsen af Klimatilpasningsplanen er der arbejdet med de mest lovende af ideerne til klimatilpasning i forhold til oversvømmelsestruslen fra Storå. Undersøgelsesarbejdet er lavet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning A/S. Dette samarbejde er mundet ud i et klimasikringsprojekt bestående af en kombinationsløsning baseret på tilbageholdelse af vandet i to midlertidige reservoirer, så vandmasserne ikke oversvømmer byen. 

Ved vandtilbageholdelse i Storå ådalen etableres en dæmning på tværs af ådalen. Ved vandtilbageholdelse i Vandkraftsøen udnyttes søen til magasinering ved en styring af vandspejl mellem kote 12,5 meter og kote 15 meter.  

Det er gennem arbejdet med løsningerne sandsynliggjort, at den valgte kombinationsløsning vil kunne sikre byen mod konsekvenserne af en 100 års hændelse, beregnet på grundlag af både det nuværende klima og et fremskrevet og mere ekstremt klima. 

Læs mere om klimasikringsanlægget under projekter


keyboard_arrow_up