Klimatilpasningsprojekt

Byrådet har den 19. marts 2019 vedtaget Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, lokalplan nr. 1143 og lokalplan nr. 1144 med tilhørende miljørapport planer endeligt.

Under projektets offentlighedsfase, der forløb fra d. 29. august 2018 til d. 24. oktober 2018, fremkom 15 høringssvar fra bl.a. statslige myndigheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og privatpersoner. Et notat med Teknik og Miljøs resumé af høringssvarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, kan ses her:

Byrådet vedtog d. 19. marts 2019 at vedtage ovennævnte planer med de i resuménotatet anbefalede ændringer.

Bekendtgørelse

Planerne vil fra bekendtgørelsesdatoen kunne ses på plandata.dk: 

 

Den videre proces

Efter Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplaner, igangsætter Teknik og Miljø nogle initiativer, der skal håndtere en række spørgsmål og bemærkninger fra høringsfasen. Herefter udarbejdes VVM-tilladelse til projektet på grundlag af miljørapport og behandlingen af høringssvarene samt resultaterne af de igangsatte initiativer.

VVM-tilladelsen skal foruden oplysninger om indholdet af beslutningen og betragtninger, der ligger til grund for beslutningen, indeholde de nødvendige vilkår til at undgå eller så vidt muligt neutralisere uønskede virkninger af anlægget. I den forbindelse forventes der vilkår, som skal medvirke til at sikre passageforholdene for fisk og landdyr samt beskytte vand- og naturområder. Ligeledes forventes vilkår om overvågning. Det vurderes derfor, at det inden en VVM-tilladelse kan meddeles, er nødvendigt at udføre forundersøgelser, der afdækker mulige tiltag for afværge. Meddelelse af VVM-tilladelsen forudsætter, at endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort.

Foruden VVM-tilladelse skal Holstebro Kommune, under projekteringen og forud for anlægsarbejderne, meddele tilladelser efter bl.a. Vandløbsloven (til regulering af Storå) og Naturbeskyttelsesloven (dispensation fra lovens § 3) og en række andre myndighedstilladelser. Der ud over skal der indgås kompensationsaftaler med de lodsejere, der har jord i vandtilbageholdelsesområdet. 

keyboard_arrow_up