Klimatilpasningsprojekt

I foråret 2019 blev planerne for et klimatilpasningsprojekt, der skal forebygge store oversvømmelser i Holstebro by vedtaget.
Projektet går ud på at bygge et dæmningsanlæg med sluse i ådalen opstrøms byen. I vandkraftsøen bygges en ny dæmning og sluse, som gør det muligt kortvarigt at hæve vandspejlet i Vandkraftsøen.  Herved kan der holdes vand tilbage oven for byen, i situationer hvor der er risiko for at vand fra Storå oversvømmer Holstebro midtby.

Naturinteressenter har i høringssvar til offentlighedsfasen tilkendegivet, at de stiller sig kritiske over for den måde, som projektet vil påvirke natur i ådalen.
Derudover er der fredningen af kulturarvsområde Tvis Mølle, som skal respekteres. I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelse og Holstebro Museum arbejdes der på en løsning, der skal sikre området ved Tvis Klosterruin mod oversvømmelse som følge af vandspejlshævning i Vandkraftsøen.

Den offentlige miljøvurdering (VVM-forløb) skal afsluttes med en VVM-tilladelse, som så vidt muligt er tilpasset de bemærkninger, der indkom under høringen. VVM-tilladelsen fastsætter de vilkår, som projektet skal overholde. Desuden skal flere myndighedstilladelser på plads før første spadestik til anlægsbyggeri kan tages. Det drejer sig for eksempel om dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven. 

Planer og dokumenter fra høringsperioden kan hentes fra boksen nedenfor 

 

keyboard_arrow_up