Klimatilpasningsanlæg

Vi står overfor at skulle gennemføre et klimasikringsprojekt, der skal beskytte Holstebros centrum mod oversvømmelse fra Storå. Derfor har vi i Teknik og Miljø sendt et debatoplæg i offentlig høring i perioden 17. august til 7. september 2017. Debatfasen skal give input til den redegørelse for projektets virkning på miljøet  (VVM-redegørelse), som skal offentliggøres før projektet kan realiseres. 

Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor skal der bygges et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende vandkraftsødæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen. 

Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandet skal kun tilbageholdes få dage.

Klimasikringen består af 3 bygværker:

  1. Dæmning med sluse i Storådalen til tilbageholdelse af op til 3 millioner kubikmeter vand på et 148 hektar stort areal i ådalen øst for motorvejsbroen.
  2. Ny dæmning med sluse i Vandkraftsøen foran eksisterende sødæmning, der muliggør tilbageholdelse af op til yderligere 2 millioner kubikmeter vand.
  3. Et højvandsværn ved Vigen, der muliggør mest mulig vand, hurtigst muligt gennem byen.

De 2 reservoirer skal kunne fungere uafhængigt af hinanden. Men den samlede klimasikring til det besluttede niveau (100 årshændelser frem til år 2100) opnås først, når begge anlæg er i brug ved hjælp af en styringsmodel baseret på hydrauliske og meteorologiske data.

I forbindelse med projektets VVM-anmeldelse er der foretaget en screening af projektets virkning på miljøet. Screeningsresultatet er tilgængelig fra linket her eller under ” læs mere”-menuen (Screeningsskema).

 


keyboard_arrow_up