Holstebro Kommune

Mindskelse af oversvømmelser

subpage-img

Muligheder for mindskelse af oversvømmelser i Holstebro i fremtiden

Nye reguleringer af Storå gennem Holstebro by anses som værende udelukket, hvorfor der her ses på andre muligheder.

Hedeselskabet regnede i 1974 på mulighederne for at anvende Vandkraftsøen som forsinkelsesbassin ved truende nedbørsmængder og tøbrud. Man regnede med et opsamlingsvolumen på ca. 1 mill. m3. At opnå en volumen af denne størrelse forudsætter at søen forinden sænkes 1,2 m til kote 12,5 m.o.h. før en stor afstrømningshændelse og tillades at stige til kote 14 m.o.h. For at kunne gøre dette kræves et varslingssystem med vandstandsmålere højere oppe i Storå ved f.eks. Hodsager og Herning.

Hvis man tænker på 1970-situationen med en vandføring på ca. 105 m3/s kan der laves følgende model for at tage toppen af oversvømmelserne:
 

  • Der vælges en vandføring ud af søen og videre ned i åen på 75 m3/s.
  • 30 m3/s tilbageholdes i søen
  • Man kan således bruge søen indtil den er fyldt til kote 14,00 m.o.h., i alt ca. 9 timer
  • Herefter er man tvunget til at lukke hele Storås vandføringen ud af søen

Oversvømmelsen i 1970 varede i ca. 3 dage, så brug af søen alene kan ikke redde byen fra oversvømmelsen.

Hvis man vil være i stand til at tage toppen af oversvømmelsen, skal man have yderligere opbevaringskapacitet. Det kan findes i Storådalen ovenfor Vandkraftsøen. Det er oplagt at bruge arealerne opstrøms for Tvis Bro i den øverste del af Vandkraftsøen, da de til en vis grad allerede af og til er oversvømmet. Opad Tvis Møllevej / Tvis Bro kunne der bygges en dæmning med sluseporte hvorved der kan skabes et samlet volumen på mere end 2 mill. m3. Dette volumen vil mindske oversvømmelses risikoen væsentligt, men oversvømmelse som den i 1970 vil ikke helt kunne undgås.

Der gøres opmærksom på at et sådant slusesystem stort set ikke vil genere åens naturlige liv, da det kun vil blive benyttet over korte perioder ved meget store og sjældent forekommende vandmængder.

Andre fordele ved mindskelse af oversvømmelses hyppighederne

Med en anvendelse af Vandkraftsøen og et slusesystem ved Tvis Møllevej vil langt de fleste arealer i byen være sikret betydeligt bedre end nu. Det giver mulighed for en større anvendelse af de nuværende lave arealer. Man kan ved afgravning af de stejle åbrinker skabe attraktive rekreative ånære områder, der ved store afstrømninger om vinteren kan virke til afledning af vand.Evt. byggeri kan anlægges lavere (udenfor dobbeltprofilet) i forhold til åen end nu. Det vil kunne give mulighed for at genskabe åens dynamik og atmosfære og en bymidte med åpromenader, hvor åen får en mere synlig og fremtrædende rolle i byen.

En anden positiv virkning ved at oversvømme Storådalen øst for byen under store vandføringer vil være, at en stor del af de mængder sand, slam og næringsstoffer som åen slæber med sig, vil blive tilbageholdt på engene. Dette vil det forlænge Vandkraftsøens levetid da den ikke bliver fyldt så hurtigt op.