Natura 2000 handleplaner 2022-2027

Natura 2000 er en samlet betegnelse for EU's direktiver om naturbeskyttelse. Det vil sige habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Eng med orkidéer

Hvad er et Natura 2000-område?

Et Natura 2000-område er et internationalt udpeget naturområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU. Områderne danner et økologisk netværk af værdifuld natur i hele Europa. Formålet med EU's direktiver om naturbeskyttelse og Natura 2000-områderne er at beskytte vores unikke naturområder og de sjældne eller truede dyr og planter.

Hvert 5. år udsender Staten en Natura 2000-plan for de udpegede områder, med mål for naturens tilstand i det enkelte område. Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden, har Holstebro kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de ni Natura 2000 områder der helt eller delvist ligger i Holstebro Kommune.

Hver plan gælder for en femårs periode. Anden planperiode gælder for 2016 – 2021. Herefter vil der blive udarbejdet en ny handleplan for næste femårs planperiode.

Natura 2000-handleplaner i Holstebro Kommune – Offentlig høring

Holstebro Kommuner har i samarbejde med Miljøstyrelsen og flere nabokommuner udarbejdet et udkast til Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027.

Handleplanerne for Natura 2000-områderne beskriver de indsatser, der skal igangsættes i Natura 2000-områderne inden udgangen af 2027, for at bidrage til at opfylde målene for de enkelte Natura 2000-områder.

Handleplanerne sendes i offentlig høring i perioden 3. januar – 3. marts 2024.

I høringsperioden kan du indsende dit høringssvar til Teknik og Miljø på e-mail: tm@holstebro.dk.

Høringssvar kan angå alle områder i Natura 2000 områdets udstrækning. Alle rettidige høringssvar samles og behandles i en hvidbog, som offentliggøres sammen med den endelige version af handleplanen.

De modtagne høringssvar vil efter endt høringsperiode blive offentliggjort på Holstebro Kommunes hjemmeside, herunder afsenders navn.

Natura 2000-handleplanerne for tredje planperiode vil blive endelig vedtage senest 3. juli 2024.

Du kan downloade udkast til Natura 2000-Handleplaner i PDF-udgave herunder.

Teknik og Miljø

Natur

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro