Naturfredningsforening stopper klimatilpasning af Holstebro

10. august 2021

Klima

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget et stort klimatilpasningsprojekt, som skal beskytte Holstebro by mod massive vandmasser fra Storå. Foreningen ønsker at klagen får opsættende virkning, så projektet stopper under klagesagsbehandlingen.

Klimatilpasningsprojektet, der skal håndtere op til 4,5 mio. m3 vand, skal beskytte værdier for 4 mia. kr. i Holstebro by mod oversvømmelse.

Holstebro Kommune kunne kort før sommerferien meddele, at grundlaget for at komme videre med klimatilpasningsprojektet var på plads. Projekteringen kunne dermed gå i gang, og borgere og virksomheder kunne se frem til sikring af 750 ejendomme og værdier for mere end 4 mia. kr i Holstebro midtby.

Nu stopper en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings nationale og lokale afdeling (DN) projektet, da de anmoder Miljøklagenævnet om at give klagen opsættende virkning.

Klagens grundlæggende anke er, at projektet vil påvirke naturen i ådalen med "en konstant og markant trussel imod biologisk høj kvalitet i Storådalen opstrøms motorvejen". Samtidig begrunder DN klagen med, at problemet kan løses i oplandet ved oversvømmelse af lavbundsområder.

Fastholder urealistisk løsningsforslag

DN's forslag til løsning er allerede ved flere møder med foreningen dokumenteret at være urealiserbar. Både i forhold til tilstrækkelige opmagasineringsmuligheder og anvendelsesmuligheder, når hele oplandet til Storå er oversvømmet, som vi så i 2020.

At der er en påvirkning i ådalen, har Holstebro Kommune aldrig lagt skjult på, men har til gengæld dokumenteret et begrænset omfang af påvirkning. Og i øvrigt tilvejebragt ny natur og kompenserende naturforanstaltninger svarende til mere end 40 hektar målrettet den natur som påvirkes, herunder den mest skrøbelige del.

DN henviser i klagen til de meget alvorlige billeder fra Tyskland, og hvor galt det gik her i sommers. De peger på en risiko for tilsvarende store slammængder, som vil kunne ødelægge naturen. En direkte sammenligning med oversvømmelsesscenariet i Tyskland mener kommunen ikke, at man kan drage, da det i Tyskland var massive erosionsskader som affødte de store sedimentafsætninger.

Mange hensyn i en kompleks opgave

Det er i klagens formuleringer også tydeligt, at Danmarks Naturfredningsforening slet ikke skeler til konsekvenserne for dem, som får deres ejendomme og værdier oversvømmet.

- Netop helhedsperspektivet glimrer ved sit fravær i klagen. Det er i udgangspunktet forståeligt, at Danmarks Naturfredningsforening fokuserer på naturinteresserne. Men det er uforståeligt, at de slet ikke skeler til alle de andre værdier, der skal beskyttes. Vi har gjort os umage med at gå i dialog, men må konstaterer, at vi har talt for døve ører, siger borgmester H.C. Østerby og fortsætter:

- Holstebro Kommune er af EU og Folketinget blevet pålagt at løse en helt særlig og kompleks opgave. Det er et enigt byråd kommet med et både realiserbart og balanceret bud på. Vi ved at et sådant projekt påvirker omgivelserne, og derfor har vi også prioriteret at tilpasse projektet og kompensere naturen for påvirkningerne.

Borgmesteren understreger at klimatilpasning i Holstebro og mange andre steder i landet er blevet endnu mere aktuelt, set i lyset af den nye rapport fra FN's Klimapanel, hvor vejret i fremtiden bliver varmere, vildere og vådere.

Den fremlagte plan sikrer Holstebro midtby imod en 100-års hændelse i år 2100 ved at håndtere op til 4,5 mio. m3 vand - svarende til fire gange Vandkraftsøen - samtidig med, at den indarbejder hensyn til alt det som skal passes på, herunder vandløb, natur og kulturarv.

At det har taget tid at få dette massive vidensgrundlag på plads, bruger Danmarks Naturfredningsforening til at pege på, at oversvømmelsesproblemet blot kunne være løst ved at bruge tiden på at gennemføre alternativet som DN foreslår. Dette viser med alt tydelighed, at DN hverken har læst VVM-rapporten eller lyttet til de forklaringer, som er givet på møder med DN nationalt og lokalt, eller reelt selv har forholdt sig til realiserbarheden af deres forslag.

Stoppes i mindst et år

Sagsbehandlingstiden i klagenævnet kan tage mere end et år, så udsigterne for at få en afgørelse på klagesagen er lang.

Da den påklagede VVM-tilladelse er den overordnede rammesættende tilladelse, er det ikke muligt at gå videre med projekteringen, før der falder en afgørelse, og projektet sættes derfor reelt i stå, oplyser den projektansvarlige chef, Torben Mølgaard, der er spændt på udfaldet af klagesagen:

- Der har været arbejdet i mange år på at tilvejebringe grundlaget for dette projekt, som er vurderet til både at være teknisk muligt, og det som bedst balancerer alle de hensyn, der skal varetages. Og projektet har ikke ført til veto fra hverken de statslige miljømyndigheder eller kulturarvsmyndigheder. Derfor mener vi, at vi har et kvalificeret bud på en løsning på Holstebro bys klimaproblemer, og det har vi fremlagt med et projekt som kan realiseres. Nu er vi nødt til at vente for at få et svar på, om fremtidens klimaproblemer kan løses med nutidens lovgivning, og hvordan den forpligtigelse til at løse oversvømmelsesproblematikken, Holstebro Kommune er pålagt af EU, vil vægte i klagenævnets afgørelse af sagen.

Læs mere om projektet på holstebro.dk/SlutMedVandkaos

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X