• Print
  • Forstør tekst

Kommunen sender brev til fødevareminister og miljøminister

17. november 2020

Anmoder om dialog og indsigt i minkgraves påvirkning af grundvand, beskyttet natur og vandløb.

Foto: Colourbox

Borgmester H.C. Østerby og kommunaldirektør Lars Møller har sendt følgende brev til fødevareminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin:

Kære Mogens Jensen og Lea Wermelin

Vi skriver til jer i anledning af situationen omkring aflivning og nedgravning af mink.

Vi har i Holstebro Kommune flere problematikker tæt inde på livet. Dels som den kommune i landet, som har flest minkfarme, og dels fordi der er placeret minkgrave i og umiddelbart uden for Holstebro Kommune.

Vi har konstateret, at myndighederne har vurderet, at mink kan udgøre et ”smittereservoir” for Covid-19, og dermed kan udgøre en væsentlig smitterisiko for mennesker, lokalt såvel som nationalt. Med de konsekvenser, der kan være forbundet med det, har vi forståelse for, at der er behov for at få denne smitterisiko under kontrol.

Beslutningen om at håndtere den særlige smitterisiko, ved at slå alle minkbesætninger ned, rammer imidlertid hårdt i en kommune, hvor minkproduktion er et stort erhverv. Således er både minkavlerne og deres familier naturligvis hårdt ramte lige nu. Men også de afledte erhverv må reducere eller helt lukke ned og det rammer yderligere et stort antal arbejdspladser og menneskerne bag.

Store dele af befolkningen i Holstebro Kommune er derfor hårdt påvirket af den situation, som er opstået i forbindelse med minkaflivningerne.

Oven i alt dette giver beslutningen om at nedgrave minkene anledning til bekymring. En hel lokalbefolkning ser til og stiller spørgsmål, som vi som byråd, der normalt skal behandle sager vedr. miljøforhold, ikke kan forklare og dermed også har svært ved at forsvare. Dels fordi vi ikke har indsigt i beslutningen og de bagvedliggende vurderinger – og dels fordi vi normalt er den myndighed, som behandler sådanne spørgsmål, og med baggrund heri også har indsigt i, hvad der skal inddrages i sådanne vurderinger.

Vi behandler dagligt sager om virksomheders emissioner og om tilladelser til boringer til markvandinger og drikkevand. Vi behandler tilladelser til udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet og stiller krav om håndtering af forureninger, som truer jord og grundvand. Vi ved det ofte er komplicerede vurderinger og at det derfor ofte også skal vurderes ud fra et forsigtighedsprincip.

Der er med kort varsel truffet beslutning om placering af en stor massegrav til mink, vest for Nr. Felding umiddelbart syd for Holstebro by. Graven er placeret inden for kort afstand til både beskyttet natur, vandløb og drikkevandsboringer. Efter vi i Holstebro Kommune har givet Miljøstyrelsen konkrete oplysninger til afstand til disse, kan vi konstatere, at dele af de udgravede grave er dækket til igen uden at blive anvendt til minkgrav. Det er vi naturligvis glade for. Men det giver også anledning til bekymring, for det tyder på, at der er truffet beslutning om lokaliteten uden at have tilstrækkelige vurderinger.

Efterfølgende er der truffet beslutning om et nyt nedgravningssted beliggende i Herning Kommune ved Råsted Lilleå, lige uden for kommunegrænsen til Holstebro. Råsted Lilleå er én af vores allerfineste vandløb, som samtidig er et af de vigtigste gydevandløb for Storålaksen, som der gennem mange år er investeret massivt i at få genoprettet bestanden af. Og med stor succes, for det er ikke længere nødvendigt at udsætte lakseyngel, da laksestammen nu er selvbærende. Men det giver selvsagt anledning til bekymring, om der er den nødvendige sikring af vandmiljøet. Ikke bare i åen, hvor laksene gyder, men også hvad konsekvenserne er for Nissum Fjord, som i forvejen er næringsstofbelastet og har krav om indsatser for at nedbringe denne.

Som lokal miljømyndighed og som lokale repræsentanter for borgerne i vores kommune, vil vi gerne kunne forklare det, som foregår. Hvis vi skal svare vores borgere ift. konsekvensen for natur og vandmiljø – og hvis vi over for de virksomheder, vi regulerer for deres udledninger, skal forklare og forsvare den regulering, vi pålægger dem, så er det nødvendigt at vi kender og forstår det grundlag, beslutningerne om nedgravninger og placeringer af minkmassegravene, er truffet på baggrund af.

Derfor anmoder vi om at få indsigt i de redegørelser for miljøpåvirkninger, som nødvendigvis må foreligge i forhold til de konkrete placeringer af minkmassegrave. Vi ønsker at vide hvilke konkrete påvirkninger, der kan forventes af grundvandet i bred forstand nedstrøms gravene og hvilke påvirkninger der kan forventes af de konkrete boringer i nærheden af nedgravningerne. Vi ønsker at kende vurderingerne omkring den konkrete risiko for påvirkning af beskyttet natur i umiddelbar nærhed af nedgravningerne. Vi ønsker at kende de konkrete vurderinger af udledning af næringsstoffer til vandløb og Nissum Fjord, samt vurderingerne af risikoen for konkrete påvirkninger og afledt effekt på disse recipienter og livet heri. 

Endelig ønsker vi også at vide, hvordan man har tænkt sig at overvåge denne udledning og de afledte effekter på miljøet, samt hvilke planer der er for afhjælpning, såfremt monitoreringen viser sig ikke at underbygge de vurderinger, som er lavet.

Vi anmoder om hurtigst muligt at få indsigt i ovenstående, således at vi kan svare vores borgere, landbrug og øvrige erhvervsliv, som vi forventer vil stille spørgsmål om rimeligheden i den regulering de stilles overfor, når man kan nedgrave så store mængder mink.

Vi vil invitere til – på administrativt niveau – at drøfte vurderingsgrundlaget og konsekvenserne heraf og gerne med deltagelse af Viborg og Herning kommuner, som må stå med lignende udfordringer.

Afslutningsvis vil vi nævne, at vi forventer, at nedgravningen er midlertidig til der er ledig kapacitet i biogas- og forbrændingsanlæg. Det vil eliminere mange bekymringer og risici.

Med venlig hilsen

H. C. Østerby, borgmester
Lars Møller, kommunaldirektør

Tilbage

keyboard_arrow_up