Leder til Videncenteret i Børn og Unge

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Brænder du for at understøtte den tidlige og forebyggende indsats samt at udvikle den specialpædagogiske sparring på almenområdet, så kig med her.

Videncenteret i Børn og Unge er en enhed for tværgående indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år, som i samarbejde med dagtilbud, skoler, familiesektion m.m. skal fremme børn og unges muligheder for at deltage i fællesskaber og opleve udvikling og trivsel. Dette kan ske ved rådgivning om individuelle indsatser, klasserumsledelse, struktur m.m.

Hvem er vi

Videncenteret består af tale-hørekonsulenter, psykologer, inklusionsvejledere, ressourcepædagoger, ergoterapeut, læsekonsulent, administrative medarbejdere m.m.

Der er cirka 50 medarbejdere ved Videncenteret. Lederteamet består ud over lederen af to teamledere. Lederteamet samt medarbejderne har fordelt distrikterne mellem sig, således at de er tæt på de lokale ledere i skoler og dagtilbud.

Der har særligt siden etableringen i 2018 været arbejdet med udviklingen af Videncenteret med det formål, at Videncenterets medarbejdere og ledere er tilstede og tilgængelige på dagtilbud og skoler, så der opleves kortere responstid og øget praksisnær vejledning og rådgivning til både fagprofessionelle og forældre.

Videncenteret har ofte været udviklende i forhold til ansøgninger til puljer med PPR-udviklende opgaver. I 2020-22 har Videncenteret fået midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til at arbejde med lettere behandlingsindsatser til børn og unge i skolealderen. Her igangsættes tværfaglige indsatser for skolebørn i psykisk mistrivsel, og hvor inddragelse af skolen er betydningsfuld.
Videncenterets opgave er ”at møde og understøtte praksis i at lykkes”.

Din opgave

Det bliver din opgave, at videreføre og videreudvikle udviklingen af Videncenteret samt de tiltag, der er gjort i samarbejde med hele medarbejdergruppen, L-MED og lederteam samt resten af Børn og Unge.

Lederopgaven kræver både fokus internt i forhold til medarbejdernes tværfaglige samarbejde og opgavevaretagelse samtidig med et eksternt fokus på samarbejdet med resten af Børn og Unge.
Du har det øverste personalemæssige og økonomiske ledelsesmæssige ansvar.

Vi lægger vægt på, at du
 • arbejder med, at Videncenterets ydelser fortsat opleves relevante og med faglig kvalitet for børn, forældre, fagprofessionelle og ledere
 • sørger for, at lederteamet er tæt på praksis og understøtter det tværfaglige samarbejde blandt Videncenterets medarbejdere
 • løbende forholder dig til Videncenterets opgaveporteføjle og det konkrete behov
 • prioriterer samarbejde internt og eksternt
 • bidrager til, at så mange børn som muligt kan lykkes indenfor almene fællesskaber
 • kommunikerer Videncenterets mission og opgaver både internt og eksternt.
 • gerne vil være tæt på praksis i skoler og dagtilbud

Profil

Vi tilbyder et spændende, udviklende og meningsfuldt job, hvor du som leder er i tæt kontakt med både medarbejdere og praksis og arbejder for, at alle børn trives og udvikler sig.

Du bliver en del af en politisk ledet organisation med en stor kontaktflade, hvilket gør, at du skal sætte din organisatoriske forståelse, dit blik for helhedsorienterede løsninger og dit udviklingsperspektiv i spil på daglig basis.

Vi forventer, at du har kompetencer til at begå dig i forhold til personalemæssige, økonomiske og strategiske ledelsesopgaver.

Vi regner med, at du har stor indsigt i opgaverne i Videncenteret, selvom du ikke behøver at være dybt specialiseret.

Vi søger efter en profil med følgende ledelsesmæssige og personlige kompetencer
 • Kommunikerende og ansvarsfuld
 • Inddragende og handlekraftig
 • Åben og imødekommende
 • Relationelle bevidsthed med afsæt i faglighed
 • Retningssættende og tydelig

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har vedtaget en visionær Børne- og Ungepolitik, som kan ses på Holstebro Kommunes hjemmeside. I øjeblikket er det politiske mål, at alle børn og unge skal opleve sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, som vi tilbyder.

I Børn og Unge arbejdes med udviklingen af et Fælles Pædagogisk Fundament, hvor der lægges vægt på den pædagogiske praksis indeholder seks kernefaktorer: bæredygtige relationer, klare rammer og forventninger, livsduelighed, professionel og organisatorisk læring, mono- og tværfagligt samarbejde samt databaserede beslutninger.

Stillingen

Lederen af Videncenteret referer til skole- og rådgivningschefen. Der er tiltrædelse efter aftale, forventeligt den 1. januar 2022. Lederen indgår i ledergruppen i Børn og Unge sammen med de øverste ledere indenfor bl.a. skoler, dagtilbud og rådgivningsområdet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen, telefon 21 80 33 71.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst

Ansættelsesproces

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af medarbejderrepræsentanter, lederrepræsentanter samt skole- og rådgivningschefen.

Følgende datoer er afsat til processen
 • Ansøgningsfrist: 15. november kl. 08.00.
   
 • Første samtale: 18. november kl. 11.00-16.00.
 • Anden samtale: 23. november kl. 08.00-12.00.

Mellem første og anden samtalerunde skal de valgte kandidater afgive referencer og have udarbejdet person- og kompetenceprofil.
Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Deadline for ansøgning

15. november 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up