Leder til nydannet Videncenter i Børn og Unge - Genopslag

Børn og Unge
En samling af PPR, Pædagogisk Ressourceteam og Inklusionsteam

Her er en unik mulighed for at blive leder af en helt ny enhed, hvor den første opgave er at samle tre stærke enheder til én ny enhed. En opgave der bliver afgørende for det fremadrettede arbejde med at sikre inkluderende lege- og læringsfælleskaber på et samlet 0 – 18 års område i Holstebro Kommune.

Baggrund for stillingen
Vi har i Børn og Unge, Holstebro Kommune valgt at samle de tre nedenstående enheder:

1. Pædagogisk Ressourceteam, der arbejder med at understøtte inkluderende fællesskaber på 0–6 års området, primært gennem en gruppe af ressourcepædagoger, der støtter de enkelte institutioners arbejde med både børn med særlige behov og børnefællesskaber generelt. Ressourceteamet står ligeledes for undervisning af pædagogisk personale i dagpleje, dagtilbud og skole, i praksisnære uddannelsesprogrammer som DUÅ, Sprog i Samspil og ICDP. Endvidere varetages projekter og tiltag, der udvikler motorik- og sprogunderstøttende lege og læringsmiljøer i dagtilbud og skole.

2. PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der arbejder med vejledning til forældre og personale omkring børn og unge. Vejledningen kan være konsultativ eller på baggrund af pædagogisk psykologisk vurdering/tale-hørepædagogisk vurdering med formålet at understøtte barnets udvikling og trivsel i fællesskabet. PPR understøtter samtidig arbejdet med DUÅ, LP og Pals i daginstitutioner og skoler samt varetager evidensbaserede kognitiv adfærdsterapeutiske forløb individuelt og i gruppe.

3. Inklusionsteamet, der arbejder på skoleområdet med at understøtte og udvikle de almene folkeskolers arbejde med inkluderende fællesskaber gennem tidlige indsatser med fx vejledning, co-teaching og kompetenceudvikling i praksis til lærere, pædagoger og ledelse. Målet er at skabe en kultur, hvor specialpædagogik, almen pædagogik og didaktik kombineres. Inklusionsvejlederne har fordelt kommunens skoler imellem sig og har desuden deres daglige færden i praksis i undervisningen på specialskolen Specialkompetence Holstebro.

Begrundelsen for at samle disse tre vigtige enheder er, at vi ønsker en højere grad af fleksibilitet og sammenhæng i arbejdet på dette område i et samlet 0 – 18 års perspektiv. Samtidig er det et helt centralt indsatsområde for os, at udvikling og opkvalificering af vores pædagogiske medarbejdere sker ude i praksis.

At danne denne nye enhed og derigennem bygge videre på og udbrede det gode arbejde, der allerede udføres i de tre enheder, er derfor det næste naturlige skridt i den proces, som vores Børn- og Ungeområde har været igennem de seneste år.

Det skal vi bruge en dygtig leder til at stå i spidsen for.

Det vi søger, og det, vi tilbyder
Vi søger en leder, der har
 • Høje ambitioner for sin enheds virke i forhold til at skabe gode resultater for børn og unge i Holstebro Kommune
 • En stor faglig indsigt i arbejdet med børn og unge
 • Ledelsesmæssig tyngde og gode erfaringer med organisationsændringer
 • Blik for den enkelte medarbejders faglighed, udvikling, trivsel og motivation
 • Gode kommunikations-, samarbejds- og relationskompetencer
 • En relevant lederuddannelse, eller er i gang med en sådan.

Vi søger en leder, der kan
 • Samle tre stærke enheder til én endnu stærkere enhed
 • Skabe følgeskab i sin nye organisation gennem dialog, involvering og tillid
 • Sætte en tydelig fælles retning som en markant og synlig leder i hverdagen
 • Arbejde strategisk både op, ned, til siden og ud af organisationen
 • Skabe kompetenceudvikling i praksis gennem mødet mellem specialister og generalister
 • Finde nye veje, være visionær og samtidig have blik for historikken
 • Løfte udviklingsopgaver, håndtere projekter og samtidig holde styr på helheden.

Vi søger en leder, der vil
 • Arbejde med ledelse med en høj grad af kompleksitet i en politisk styret organisation
 • Skabe rum til at medarbejdernes faglighed kan udfoldes inden for en klar fælles retning
 • Være en insisterende forstyrrelse i det kontinuerlige arbejde med at udvikle vores decentrale skoler og institutioners praksis
 • Bringe forskning, viden, data og evidens i spil i udviklingen af praksis på hele 0 – 18 års området.

Vi tilbyder
 • En unik stilling med stor mulighed for at sætte eget præg på både proces og ny organisering
 • En gruppe dygtige medarbejdere med et stærkt fagligt fundament
 • Et værdifuldt og fagligt velfunderet lederfællesskab i B&U, der sammen med chefgruppen arbejder målrettet med kerneopgaven, børn og unges læring og trivsel, i et samlet 0-18 års perspektiv.

Ansættelsesproces
 • Ansøgningsfrist 16. august kl. 12.00.
 • Udvælgelse af ansøgere til 1. samtale den 17. august.
 • 1. samtale 20. august i tidsrummet i 10.00 - 15.00
 • 2. samtale 28. august i tidsrummet 13.00 – 18.00
 • Tiltrædelse 1. oktober

De kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre og modtage tilbagemelding på en profiltest ved kommunens HR-afdeling mellem første og anden samtale. Der vil også blive indhentet referencer på de pågældende i denne periode.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til skolechef Thomas Born Smidt på mobil 2067 6244.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast fuldtidsansættelse med tiltrædelse 1. oktober 2018.
og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst.

Fakta om den nye samlede enhed
 • Formelt samles enheden under den nye leder pr. 1. august 2018. Planen er dog, at de tre enheders virke fortsætter som hidtil, mens den nye leder lærer organisationen at kende og får rammesat processen for den reelle samling af enheden og beskrivelsen og udviklingen af den nye organisation
 • Samlet set består den nye enhed af ca. 60 medarbejdere, der dækker over fagligheder såsom lærere, pædagoger, psykologer, ergoterapeuter, tale/høre- og læsekonsulenter og administrative medarbejdere
 • De tre enheder, der samles i den nye enhed, har i dag ledere eller koordinatorer, der også vil indgå i den nye enhed fremadrettet
 • Lederen af den nye enhed refererer til skolechef Thomas Born Smidt og indgår i den samlede ledergruppe i Børn og Unge
 • Arbejdsplads for den nye leder vil være på Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro.

Lidt om Børn og Unge i Holstebro Kommune
Forvaltningen ledes af en direktør og består pt. af tre ansvarsområder Dagtilbuds-, Skole- og Familierådgivningsafdelingerne med hver deres chef. Der er desuden et Sekretariat med egen chef og en række faglige konsulenter tilknyttet forvaltningen.

I alt er der godt 10.000 børn og unge i Holstebro Kommune og næsten 2000 ansatte på Børn- og Ungeområdet.

Læs mere her: https://www.holstebro.dk/borger/boern-unge-og-familie

Se organisationsdiagrammer hvor der gives et overblik over Børn og Unge. De tre enheders nuværende organisatoriske placering er markeret med rød ring.



 

Deadline for ansøgning

16. august 2018 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up