Frister for sagsbehandling

Tilmeld dig nyhedsbrevet

For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til en afgørelse træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelte sociale sagsområde, og fristerne skal offentliggøres.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen ventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søndage, helligdage og hverdage, hvor kommunen holder lukket.

Hvis en tidsfrist overskrides, kan ansøgeren klage over det. Det skal ske i forbindelse med, at der i øvrigt klages over kommunens afgørelse i sagen.

Fristerne er godkendt af Holstebro Byråd den 11. oktober 2011

Borgerservice

Ansøgninger vedr. Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Folkepension Pensionslovens § 12 2 uger
Delpension Pensionslovens § 14 4 uger
Personlige tillæg Pensionslovens § 14 og § 17 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension. 3 uger
Helbredstillæg Pensionslovens § 14 samt §§ 17 og 18 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension. 3 uger
Boligstøtte/boligydelse Lov om individuel boligstøtte 6-7 uger
Indskudslån Lov om individuel boligstøtte 2 uger
Fleksydelse Lov om fleksydelse 2 uger
Plads i dagpleje og daginstitution Dagtilbudslovens § 23 1 uge
Økonomisk friplads Dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2 2 uger
Tilskud til plads i dagtilbud i en anden kommune Dagtilbudslovens § 28 3 uger
Hjælp i særlige tilfælde/hjælp til efterlevende Lov om aktiv socialpolitik kap 10 og 10a 3 uger

Sundhed og omsorg

Ansøgninger vedr. Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Personlig pleje Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1 2 uger
Praktisk hjælp Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2 4 uger
Madservice Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2 2 uger
Privat ansat hjemmehjælp Lov om social service § 94 2 uger
Kontant tilskud til hjælp og ansættelse som arbejdsleder Lov om social service § 95 4 uger
Visitation til plejebolig Lov om social service § 192 a 4 mdr.
Visitation til ældrebolig Almenboligloven 4 mdr
Visitation til andre kommuners plejebolig Lov om social service § 108, stk. 2 4 mdr.
Afløsning i hjemmet Lov om social service § 84 2 uger
Ledsageordning Lov om social service § 97 8 uger
Midlertidig plads (aflastning) Lov om social service § 84, stk. 2 1 uge
Individuel befordring Lov om social service § 117 8 uger
Plejevederlag til pasning af døende Lov om social service § 119 3 hverdage
Magtanvendelse Lov om social service §§ 125, 126, 126a, 127, 128, 129 4 uger
Omsorgstandpleje Sundhedslovens § 131 1 uge
Hjemmesygepleje Lov om hjemmesygepleje 2 hverdage
Genoptræning og træning Lov om social service § 86 2 uger
Vedligeholdelsestræning Lov om social service § 86 4 uger
Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service § 112 4 uger
Hjælpemidler - udlån Lov om social service § 112 30 arbejdsdage
Hjælpemidler - forbrugsgoder Lov om social service § 113 8 uger
Hjælpemidler - biler Lov om social service § 114 6 mdr
Hjælpemidler - boligændringer (mindre) Lov om social service § 116 3 mdr
Hjælpemidler - boligændringer (større) Lov om social service § 116 10 mdr.

Børn og unge

Ansøgning vedr. Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Hjælp til børn med særlige behov Dagtilbudsloven § 4 4 mdr.
Godkendelse af selvejende institutioner Dagtilbudsloven §§ 20-22 2 mdr.
Godkendelse af private dagtilbud Dagtilbudsloven §§ 20-22 2 mdr.
Socialpædagogisk friplads Dagtilbudsloven § 43, stk. 1 nr. 4 8 uger
Tilskud til privat pasning, herunder godkendelse af privat passer Dagtilbudsloven § 80 4 uger
Tilskud til pasning af egne børn Dagtilbudsloven § 86 2 uger
Rådgivning ved skriftlig henvendelse Lov om social service § 11, stk. 3 2 uger
Foranstaltninger Lov om social service § 11, stk. 3 8 uger
Familievejlederordningen Lov om social service § 11, stk. 4 og 5 3 mdr. (lovbestemt)
Merudgifter vedr. børn Lov om social service § 41 12 uger
Tabt arbejdsfortjeneste Lov om social service § 42 12 uger
Ledsagelse af unge mellem 16 og 18 år Lov om social service § 45 8 uger
Børnefaglig undersøgelse Lov om social service § 50 4 mdr. (lovbestemt)
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger Lov om social service § 52a stk. 1 nr. 2-5 6 uger
Foranstaltninger Lov om social service § 52 stk. 3 6 uger
Støtteperson til forældre med anbragte børn Lov om social service § 54 6 uger
Godkendelse af plejefamilier Lov om social service § 142 4 mdr.
Godkendelse af opholdssteder Lov om social service § 142 6 mdr.

Handicap, psykiatri og misbrugsbehandling

Ansøgninger vedr. Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Hjemmevejledning Lov om social service § 85 8 uger
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om social service § 96 12 uger
Merudgifter voksne Lov om social service § 100 12 uger
Misbrugsbehandling Lov om social service § 101 2 uger
Behandling Lov om social service § 102 8 uger
Beskyttet beskæftigelse Lov om social service § 103 8 uger
Aktivitets- og samværstilbud Lov om social service § 104 8 uger
Midlertidigt botilbud Lov om social service § 107 8 uger
Langvarigt botilbud Lov om social service § 108 8 uger
Plejevederlag for pasning af nærstående med alvorligt handicap eller sygdom Lov om social service § 118 1 uge
Magtanvendelse Lov om social service §§ 125, 126, 126a, 127, 128, 129 4 uger

 Job og beskæftigelse

Ansøgninger vedr. Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Kontanthjælp/starthjælp Lov om aktiv socialpolitik § 11 2 uger
Særlig støtte/høje boligudgifter Lov om aktiv socialpolitik § 34 4 uger
Ledighedsydelse/ særlig ydelse Lov om aktiv socialpolitik kap. 7 2 uger
Hjælp i særlige tilfælde/ hjælp til efterlevende. Lov om aktiv socialpolitik kap. 10 og 10a 3 uger
Revalidering Lov om aktiv socialpolitik § 46 3 mdr.
Følgeudgifter ved revalidering Lov om aktiv socialpolitik kap. 6 2 uger
Førtidspension Lov om social pension§§ 17og 18 3 mdr.
Forhøjelse af førtidspension Lov om højeste, mellemste og forhøjet alm. førtidspension kap. 2 3 mdr.
Ansættelse med løntilskud Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12 2 uger
Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 13 3 mdr
Tillægsydelser og befordringsgodtgørelse Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14 og 15 2 uger
Jobrotation Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 18 4 uger
Personlig assistance Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 2 2 mdr.
Sygedagpenge Sygedagpengeloven §§ 6, 41 og 54 2 uger
§ 56 aftale ved kronisk sygdom Sygedagpengeloven § 56 2 uger
Seniorjob Lov om seniorjob § 2 2 mdr.
Jobpræmie Jobpræmieloven § 2
(gældende:  1/1-2011-31/12-2012)
2 uger
Anvisning af husly Serviceloven § 80 2 uger

Andet

Klage til Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Det Sociale Nævn Lov om retssikkerhed på det sociale område § 12 Genvurderes inden 4 uger
Beskæftigelsesankenævnet Lov om retssikkerhed på det sociale område § 12 Genvurderes inden 4 uger

 

keyboard_arrow_up