Planstrategi 19 - Geopark Vestjylland

Byrådet vil

- Understøtte indsatsen for at opnå udpegning og fastholdelse af Geopark Vestjylland som en UNESCO Global Geopark

- Sikre en løbende udvikling af Geoparken, der bidrager til international profilering og skabelse af nye oplevelsesmuligheder og dermed understøtter udviklingen af nye turisme- og fødevareprodukter

- Udnytte den viden Geoparken genererer i undervisningssammenhæng og dermed styrke lokalområdernes identitet og selvforståelse, til gavn for bosætningen

Fire mennesker og en hund går tur i klitterne ved Vestkysten

”UNESCO Global Geopark” er en internationalt anerkendt betegnelse for områder med værdifuld og formidlet geologi, der vil bruge denne viden som platform til en bæredygtig udvikling for såvel mennesker, natur og erhvervsliv.

Geopark i Vestjylland rummer fortællingen om landskabets udvikling, som har præget både naturen i det nordvestlige Jylland og skabt forudsætningerne for det liv, befolkningen fører videre i dag.

Vi er så heldige, at der i geoparkens område er eksempler på rigtig mange af de landskabstyper og kystformer som er skabt af is, vand og vind og gennem tiden også er påvirket af mennesker. Det er flotte og rigt varierede landskaber, som byder på mange oplevelsesmuligheder. 

Isens Hovedopholdslinje fra sidste istid skærer sig igennem de tre kommuner Lemvig, Struer og Holstebro fra øst til vest, og udgør rygraden i geoparken, hvor den også følger Oldtidsvejen markeret med en perlerække af oldtidshøje.

En Geopark i Vestjylland samler videreudviklingen af en række eksisterende aktiviteter på en fælles udviklingsplatform.

Geopark Vestjylland har været under udvikling siden 2011, hvor Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner i samarbejde med Region Midt og lokalbefolkningen besluttede at oprette den.

Udviklingen er sket gennem opbygning af besøgssteder, nye stier og ruter i landskabet med forklarende tekst til guidede ture, pakkerejser, særlige Geopark fødevarer med mere.

I 2016 ansøgte man UNESCO om godkendelse som Global Geopark og efter en international evaluering i 2017 anerkendte UNESCO i januar 2018 områdets geologiske kvaliteter og kom med anbefalinger til indsatser, der skal gennemføres og dokumenteres inden den 17. april 2020 for at opnå den endelige godkendelse som UNESCO Global Geopark. Siden da har der været arbejdet intenst på at imødekomme UNESCO’s 14 anbefalinger.

Der arbejdes med formidling af geoparken gennem samarbejde med områdets formidlingscentre og museer, etablering af nye besøgssteder, stier og ruter. Der laves digitalt og analogt formidlingsmateriale og gennemføres undervisningsforløb. Geoparken indgår i netværk og samarbejde med andre geoparker, til inspiration og formidling af nationale og internationale sammenhænge. Geoparken er desuden på vej til at blive en selvstændig juridisk enhed og der er ansat en geolog.

Geoparken er, når den er godkendt, et udviklingsprojekt, der aldrig ophører. Der vil derfor ske en fortsat udbygning og opgradering af de seværdigheder, Geoparken byder på. UNESCO-anerkendelsen forudsætter at geoparken løbende udvikles, og der vil være tilbagevendende evalueringer hvert 4. år fra UNESCO. Geoparken vil selv formulere 4-årige udviklingsplaner.


Der er i 2016 udarbejdet en kortlægning og potentialeanalyse, der har undersøgt det grundlag som Geopark Vestjylland skal bygge på samt det potentielle udbytte i form af effekter inden for turisme og erhverv.

Geoparken tager afsæt i de eksisterende styrker inden for landskab, natur, kulturhistorie og  fødevarer, og det er særligt inden for disse fire fokusområder, at Geopark Vestjylland har et potentiale for at skabe positive effekter for de tre kommuner og regionen og bidrage til oplevelsesudvikling, bæredygtig turisme (geoturisme) og erhvervsudvikling samt undervisning, lokal identitet og bosætning.

Der lægges i denne forbindelse vægt på:

  • Fødevareerhverv har mulighed for at vækste hvor indsatsen særligt vil rette sig mod de små og mindre virksomhederne, der arbejder med de stedbundne fødevare ressourcer.
  • Bosætning og lokal identitet kan styrkes.  Indsatsen i geoparken kan gøre de tre kommuner mere attraktive for nye tilflyttere og være med til at fastholde borgere ved at styrke det lokale engagement, selvforståelse og identitet.
  • Turismen kan vækste. Geopark Vestjylland har som UNESCO udpegning international brand-værdi og kan bidrage til en fortsat og styrket vækst ved at stimulere produktudvikling, oplevelsesudvikling og mulighed for at tiltrække nye målgrupper.
  • Samarbejde på tværs af kommunerne kan øges. Det kan eksempelvis være etablering af offentlige-private partnerskaber på tværs af kommunegrænser og indsatsområderne natur, kultur, erhverv og uddannelse.

Udviklingen der genereres af Geopark Vestjylland indarbejdes som en integreret del af den strategiske udviklingsplan for lokalområder og landsbyer